Video o našom gymnáziu

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe a kultúre. Štúdium na gymnáziu sa končí maturitnou skúškou.

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov
prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni.
Absolvent:
 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských
vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;
 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch
cudzích jazykoch;
 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom
živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné
technológie;
 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych
informácií;
 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje
pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;
 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v
spoločnosti;
 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu
občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;
 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
 zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne
hodnoty a životné prostredie na Zemi.

Na našej škole v školskom roku 2021/2022 žiaci študujú na 8-ročnom gymnáziu, od školského roka 2022/2023 pribudne k 8-ročnej forme aj 4-ročné gymnázium.