V októbri 2021 prebehli voľby do Rady školy pri SŠ sv. Vincenta de Paul. Svoju činnosť začala 14.10. 2021.ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL V BRATISLAVE

Čl. 1
Základné ustanovenie
(1) Rada školy sa zriaďuje pri (uviesť názov školy alebo školského zariadenia podľa siete škôl a školských zariadení určenej podľa § 24 NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3
Činnosť rady školy
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
(2) Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy
b) navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) , ods.12 a § 5 ods. 7, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z. z.
(3) Rada školy vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy; ak zriaďovateľ navrhovaného kandidáta neakceptuje, rada školy predloží návrh nového kandidáta po druhom výberovom konaní.
(4) Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa ( vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

Čl. 4
Zloženie rady školy
(1) Rada školy má 11 členov.
(2) Členmi rady školy sú
3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
1 zástupca žiakov ( strednej) školy.

Čl. 5
Spôsob voľby členov rady školy
(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu (na plenárnom zasadnutí).
(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.
(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(6) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.
( 7) Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy.

(8) Členstvo v rade školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b) písomným vzdaním sa členstva,
c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,
d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
g) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.,
h) odvolaním delegovaného člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, okresného úradu, ktorí boli do rady školy delegovaní,
i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Čl. 6
Pravidlá rokovania rady školy
(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy. Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca žiakov školy.
(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy,
(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6) Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
(7) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(8) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
(9) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(10) Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.
(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

Čl. 7
Práva a povinnosti člena rady školy
(1) Člen rady školy má právo:
a) voliť a byť volený ,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
(3) Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.
(4) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(5) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy ( pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
(6) Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy, a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.
(7) Rada školy pri svojej činnosti dbá o zachovanie katolíckej identity školy.

Čl. 8
Povinnosti predsedu rady školy
(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a vedie podpredseda.
(6) Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(8) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené radou školy.
(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl.9
Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.Čl.10
Hospodárenie rady školy
(1) Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia


Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Bratislave dňa: 16.12. 2021


Členovia Rady školy
1. Predsedníčka Rady školy : Mgr. Zuzana Baričová – za pedagogických zamestnancov
2. Podpredseda Ing. Peter Bílik – za rodičov ( III.stupeň)
3. Mgr. Peter Šaradin CM – za zriaďovateľa
4. Ing. Mgr. Jozef Garaj CM – za zriaďovateľa
5. Mgr. Miroslav Vaľko CM – za zriaďovateľa
6. Mgr. Mária Švantnerová – za zriaďovateľa
7. Ing. Adriana Miklová – za pedagogických zamestnancov
8. Ing. Magdaléna Červáková – za nepedagogických zamestnancov
9. Ing. Zuzana Augustiňáková – za rodičov ( I.stupeň)
10. MUDr. Michaela Jakubová – za rodičov ( II.stupeň)
11. Petra Cesneková – za študentov G