PRVOUKA

...zážitkové učenie, vlastné objavovanie a skúmanie…

Na prvouke žiaci získajú základné poznatky a spôsobilosti pre ďalšie dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu.

Prvouka sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru, organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov. Oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

NAŠE ZÁŽITKY A POKUSY

Domčeky

„Pokoj tomuto domu a všetkým, ktorí v ňom prebývajú.“ Naši starí rodičia takýto pozdrav plný dobrorečenia určite poznali. Možno tento pozdrav poznajú aj niektorí z vás. Je to pozdrav, prianie a vyprosovanie požehnania v jednom. A takýto pozdrav určite poznali aj obyvatelia domčekov, na ktorých si spomenuli naši štvrtáci. Na ich počesť deti vyrobili makety obydlí, aby si pripomenuli život, prácu a vieru našich prarodičov. Niektorí žiaci naopak vyrobili domčeky súčasnosti alebo dokonca budúcnosti. Nie sú úžasné? Pokoj vyprosujeme každému domu bez rozdielu.