PRVOUKA

...zážitkové učenie, vlastné objavovanie a skúmanie…

Na prvouke žiaci získajú základné poznatky a spôsobilosti pre ďalšie dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu.

Prvouka sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru, organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov. Oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

NAŠE ZÁŽITKY A POKUSY