Aktuálne oznamy 

Ranná služba
5.9.2022 bude ranná služba iba vpavilóne A ( veľká budova) 

od 6:30hod. v pavilóne A (veľká budova)

od 6:30 hod. v pavilóne B (malá budova)

škola sa otvára o 7:45 hod.
od 7.9. do 16.9.2022 bude prebiehať výcvik plávania pre prihlásené detí 
 
   

Základná charakteristika 

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2021/2022 navštevuje k 15. 9. 2022 ….. detí z I. stupňa základnej školy. Máme dvanásť oddelení, ktoré vedú kvalifikovaní vychovávatelia.

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí sa organizuje ako
  • pravidelná činnosť zameraná na prípravu na školské vyučovanie,
  • pravidelná záujmová činnosť na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb detí,
  • príležitostná činnosť najmä formou podujatí, súťaží, exkurzií a pohybových aktivít.

Úhrada poplatku za Školský klub detí

Na základe Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §114 ods.3 v znení ďalších doplnkov je  od  1. 9. 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 20 € na mesiac.Platba sa realizuje po pridelení variabilného symbolu cez Edupage po 15.9. 2022

Vážení rodičia v prípade, že vaše dieťa prestane navštevovať ŠKD, je potrebné vypísať odhlášku a odovzdať vychovávateľovi.

Tlačivá a žiadosti

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 6,30 hod. do 17,00 hod. Za príchod žiaka do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6,30 hod. do 7,45 hod. zodpovedajú rodičia. O 7,45 hod. žiaci z rannej družiny odchádzajú do tried na vyučovanie.

Prevádzku rannej služby v ŠKD môže riaditeľ upraviť operatívne podľa závažnosti epidemických opatrení.

Oddelenia ŠKD

Trieda I.A je každý štvrtok o 14,15 delená do niektorej tretiackej triedy ( treba pozerať kartičky zavesené na vstupných dverách do budovy)

Školský rok v ŠKD

  • SeptemberPasovanie za rytierov ŠKD –  V jednotlivých oddeleniach si prváci vlastnoručne vyrábali koruny a štíty. Na chvíľu sa preniesli do ríše rytierskych turnajov, kde na jednotlivých stanovištiach museli získať sedem rytierskych cností.  Na záver boli prváci slávnostne pasovaní za rytierov ŠKD a na pamiatku si odniesli aj malý darček.
  • OktóberPutovný pohár vo futbale pre 4. ročník – Žiaci štvrtých ročníkov si zmerali sily vo futbalovom turnaji. Víťazom sa stala 4.A trieda.
  • Sladká pomoc deti sa zapojili do tejto akcie zakúpením čokoládky. Čistý zisk z predaja  pôjde na podporu projektov pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí.
  • Mesiac Ružencovej Panny Márie – počas tohto mesiaca sme sa s deťmi modlievali ruženec  v triede , alebo v kaplnke.
  • NovemberAdventV tomto čase stíšenia sa a očakávania narodenia Ježiša Krista sú deti nabádané k robeniu dobrých skutkov, najmä ku vzájomnej ohľaduplnosti a pomoci slabším. Deti s pomocou svojich vychovávateliek a vychovávateľov vyrábali adventné vence.

Časopis ŠKD Vincentko

Náš Školský klub detí vydal svoj vlastný časopis. Volal sa Vincentko a v elektronickej podobe (PDF súbory) si ho môžete pozrieť tu:

Kontaktné telefónne číslo do ŠKD

0910/852 008 – volať môžete od 11,30 hod. do 12,00 hod. a potom poobede od 15,30 hod. do 17,00 hod., alebo napísať správu.

E-mailová adresa Školského klubu detí Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je skd@vdp.sk.