Aktuálne oznamy 

Ranná služba v ŠKD

od 6:30hod. v pavilóne A (veľká budova)

od 6:30 hod. v pavilóne B (malá budova)

škola sa otvára o 7:45 hod.
    

Základná charakteristika 

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2023/2024 navštevuje k 15. 9. 2023 276 detí  základnej školy. Máme dvanásť oddelení, ktoré vedú  vychovávatelia.

Úhrada poplatku za Školský klub detí

Na základe Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §114 ods.3 v znení ďalších doplnkov je  od  1. 9. 2021 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 20 € na mesiac. Platba sa realizuje po pridelení variabilného symbolu cez Edupage po 15.9. 2023

Vážení rodičia v prípade, že vaše dieťa prestane navštevovať ŠKD, je potrebné vypísať odhlášku a odovzdať vychovávateľovi.

Tlačivá a žiadosti

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 6,30 hod. do 17,00 hod. (V prvý, posledný deň školského roka a v deň zápisu je ŠKD do 15.00.) Za príchod dieťaťa do ranného klubu, ktorý je v prevádzke od 6,30 hod. do 7,40 hod. zodpovedajú rodičia.  O 7,45 hod. žiaci z rannej  odchádzajú do tried na vyučovanie. Zvoňte na zvonček HERŇA do 7:40hod.

Prevádzku rannej služby v ŠKD môže riaditeľ upraviť operatívne podľa závažnosti epidemických opatrení.

Oddelenia ŠKD

 • I. oddelenie 2.A  – Mgr.Valéria Jašková   jaskova@vdp.sk
 • II. oddelenie 2.B  Mgr. Magdaléna Satková satkova@vdp.sk 
 • III. oddelenie 2.C –PhDr. Zuzana Bajusová 
 • IV. oddelenie 3.A – Marek Štefan Majer
 • V. oddelenie 3.B– Mgr. Monika Janetová (zástupkyňa pre ŠKD)  janetova@vdp.sk 
 • VI. oddelenie 3.C, –Veronika Augustínová augustinova@vdp.sk
 • VII. oddelenie 4.A – PhDr. Lucia Ďurčanská   durcanska@vdp.sk
 • VIII. oddelenie 4.B –  Mgr. Martin Lojkovič lojkovic@vdp.sk
 • IX. oddelenie   4.CMgr. Tomáš Fedas   fedas@vdp.sk 
 • X. oddelenie 1.A –  Magdalena Wójcik   wojcik@vdp.sk
 • XI. oddelenie 1.B – Bc. Erika Kelešiová  kelesiova@vdp.sk
 • XII. oddelenie I.C –  Mgr.  Katarína Pokrývková   pokryvkova@vdp.sk  

Školský rok v ŠKD

PRIPRAVUJEME

 • September
 • Pasovanie prvákov  – 26.9.2023
 • – Divadielko  Jašter Jester – 27.9.2023
 •  
 • Október
 • Putovný pohár vo futbale pre 3,4. ročník  
 • Sladká pomoc
 • Mesiac Ružencovej Panny Márie – počas tohto mesiaca sa budeme s deťmi modliť ruženec  v triede , alebo v kaplnke.
 • November
 • AdventV tomto čase stíšenia sa a očakávania narodenia Ježiša Krista sú deti nabádané k robeniu dobrých skutkov, najmä ku vzájomnej ohľaduplnosti a pomoci slabším. Deti s pomocou svojich vychovávateliek a vychovávateľov vyrábajú adventné vence.

Časopis ŠKD Vincentko

Náš Školský klub detí vydal svoj vlastný časopis. Volal sa Vincentko a v elektronickej podobe (PDF súbory) si ho môžete pozrieť tu:

Kontaktné telefónne číslo do ŠKD

E-mailová adresa Školského klubu detí Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je skd@vdp.sk.