Záverečná správa školy za školský rok 2022/2023

Správa o činnosti školy

Správa o dochádzke, prospechu a správaní žiakov

Správa o klasifikácii žiakov

Záverečné správy koordinátorov a vedúcich PK a MZ za školský rok 2022/2023

Záverečná hodnotiaca správa MZ 1. stupňa

Záverečná hodnotiaca správa PK slovenský jazyk a literatúra

Záverečná hodnotiaca správa PK rímskokatolícke náboženstvo

Správa o činnosti predmetovej komisie matematika a informatika

Záverečná hodnotiaca správa PK cudzích jazykov

Záverečná správa PK prírodovedných predmetov

Záverečná hodnotiaca správa PK dejepis a občianska náuka

Záverečná hodnotiaca správa PK technika

Záverečná hodnotiaca správa PK výchov

Záverečná hodnotiaca správa výchovného poradcu

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora výchovy pre ľudské práva

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora protidrogovej prevencie

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy a SOČ

Záverečná hodnotiaca správa koordinátora finančnej gramotnosti

Záverečná hodnotiaca správa ŠKD

Vyjadrenie Rady školy

Záverečná správa školy za školský rok 2021/2022

Správa o činnosti školy

Klasifikácia žiakov

Dochádzka žiakov

Záverečné správy koordinátorov a vedúcich PK a MZ za školský rok 2021/2022

Správa vedúcej PK výchov

Koordinátorka pre finančnú gramotnosť

Vedúca PK prírodovedných predmetov

Koordinátorka pre výchovu k ľudským právam

Vedúca PK dejepis a občianska výchova

Vedúca PK techniky

Správa koordinátora protidrogovej prevencie

Vedúca PK rímskokatolícke náboženstvo

Vedúca PK slovenský jazyk

Vedúca ŠKD

Správa výchovného poradcu

Vedúca PK cudzích jazykov

Záverečná správa environmentálnej výchovy

Vedúca MZ pre 1. ročník

Koordinátor pre manželstvo a rodičovstvo

Vedúca PK výchov

Záverečná správa školy za školský rok 2020/2021

Správa o činnosti školy

Vyjadrenie Rady školy

Záverečné správy koordinátorov a vedúcich PK a MZ za školský rok 2020/2021

Koordinátor environmentálnej výchovy a SOČ

Koordinátor finančnej gramotnosti

Koordinátor pre ľudské práva

Koordinátor pre manželstvo a rodičovstvo

Koordinátor protidrogovej prevencie

MZ 1. stupeň

MZ ŠKD

PK cudzích jazykov

PK matematika, informatika

PK prírodných vied

PK rímskokatolícke náboženstvo

PK slovenský jazyk, dejepis, občianska náuka

PK výchov

Výchovný poradca