Vítame pápeža vatikánskou vlajkou

Zoznam pomôcok do 1. ročníka v šk. roku 2023/24

Môžete si ho stiahnuť TU.

Počty tried v ročníku

V školskom roku 1994/1995, v období, keď škola vznikala, sa otvorili na 1. stupni všetky ročníky po jednej triede. Ako sa škola vzmáhala, postupne pribúdali ďalšie triedy v ročníkoch a v posledných rokoch sa ich počet ustálil na 3 – 4 triedy v ročníku. Vzhľadom k tomu, že školský zákon upravoval počty žiakov v 1. ročníku na 21 (novelizácia zákona s účinnosťou od 1.1. 2022 upravuje tento počet na 25) a predovšetkým k priestorovým limitám v malej budove, sa otvorili vždy menšie triedy v 1. ročníku a následne sa v 2. ročníku spojili do menšieho počtu tried s vyšším počtom žiakom.

Špecifiká 1. ročníka

Prvé kroky našich prváčikov v prvý deň vedú v sprievode svojich nových pani učiteliek do kostola, kde im kňaz na záver svätej omše požehná školské tašky. Aktovky budú tou významnou pomôckou k dosiahnutiu ich cieľa – k vzdelaniu. V septembri v rámci ŠKD v mesiaci september prváčikovia absolvujú prijímací ceremoniál – Pasovačka.

V školskom roku 2023/24 v prvom ročníku učíme podľa nového šlabikára S. Kapálková, L. Vencelová,  ktorého obsah rozvíja okrem iného aj súvislé vyjadrovanie detí, teda ich rozprávačské (naratívne) schopnosti, čítanie s porozumením a písanie detí. Tiež je v ponuke vyučovanie výtvarnej výchovy v angličtine v spolupráci s jazykovou školou Class – clil metóda.

Akcie a aktivity

Všetci žiaci sa môžu zúčastňovať rôznych vedomostných súťaží ako: Pytagoriáda, Klokanko, Všetkovedko, i-bobor, Čitateľský oriešok, môžu sa zapojiť do širokej škály humanitných súťaží ako: Hviezdoslavov Kubín, A Slovo bolo u Boha, Biblia očami detí, Slávik a iné…

Pravidelne na Deň detí pre deti chystáme zaujímavé akcie, besedy, exkurzie, výlety, štvrtáci chodievajú do školy v prírode, v ŠKD sú rôzne tematické dni.

Zapájame sa do misijných a charitatívnych diel.

Pravidelne organizujeme školy v prírode.

Žiaci 1. a 2. ročníka sú zapojení v projekte Tréneri v škole.

Prečítajte si, ako hodnotíme výchovno-vzdelávacie výsledky a správanie našich žiakov.

Skrátená adresa tejto stránky: 1.vdp.sk
Archívna verzia tejto stránky: 1.vincentdepaul.sk