Žiacka školská rada má už svoju niekoľkoročnú tradíciu  na našej škole. V posledných dvoch rokoch ju v online priestore vedie Petra Cesneková zo VII.OA triedy. Každoročne sa volia noví zástupcovia tried, ktorí reprezentujú a obhajujú záujmy svojich spolužiakov na zasadnutiach. ŽŠR úzko spolupracuje so školským časopisom,  Radou školy a OZ Vincentínum. Učitelia aj rodičia nám načúvajú a pomáhajú skrášliť a vylepšiť život na škole.