Tlačivá a žiadosti

tlačivá na stiahnutie poznámka
Čestné prehlásenie o kúpe tlač vypisuje v prípade straty, ak rodič nemá potvrdenie o kúpe
Evidenčný list žiaka 1. roč. ZŠ tlač
Evidenčný list žiaka 2.-9. roč. ZŠ tlač
Potvrdenie o návšteve školy tlač Potvrdenie je možné vygenerovať aj cez platformu Edupage: návod
Zápisný lístok do školskej jedálne PDF/Google/Word
žiadosti na stiahnutie poznámka
Povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu tlač  
Prestup žiaka na našu školu tlač Povinná príloha: vysvedčenie za posledné klasifikačné obdobie
Odhlásenie dieťaťa z ŠKD tlač  
Opakovanie ročníka tlač  
Oslobodenie z časti vyučovania tlač potrebné je potvrdenie z klubu
Oslobodenie z telesnej výchovy tlač čiastočné alebo úplné oslobodenie, potrebné potvrdenie od lekára
Osobitný spôsob školskej dochádzky mimo územia SR tlač platí pre ZŠ
Umožnenie absolvovať časť štúdia v zahraničí na škole obdobného typu tlač platí pre SŠ
Uvoľnenie z vyučovania na 2 a viac dní tlač  
Vybavenie poistnej udalosti – krádež tlač  
Vybavenie poistnej udalosti – úraz tlač  
Odpis vysvedčenia tlač  
Vykonanie komisionálnej skúšky tlač  
Vykonanie opravnej skúšky tlač vykonáva sa po hodnotení nedostatočný na konci roka
Žiadosť o podporné opatrenie vo vzdelávaní tlač