Tlačivá a žiadosti

tlačivá na stiahnutie poznámka
Evidenčný list žiaka 1. roč. ZŠ tlač  
Evidenčný list žiaka 2.-9. roč. ZŠ tlač  
Evidenčný list žiaka gymnázia tlač  
Potvrdenie o návšteve školy tlač Potvrdenie je možné vygenerovať aj cez platformu Edupage: návod
žiadosti na stiahnutie poznámka
Odhlásenie dieťaťa z ŠKD    
Opakovanie ročníka    
Oslobodenie z časti vyučovania   potrebné je potvrdenie z klubu
Oslobodenie z telesnej a športovej výchovy tlač čiastočné alebo úplné oslobodenie, potrebné potvrdenie od lekára
Osobitný spôsob školskej dochádzky mimo územia SR   platí pre ZŠ
Podporné opatrenie vo vzdelávaní    
Povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu tlač  
Prestup žiaka na našu školu tlač Povinná príloha: vysvedčenie za posledné klasifikačné obdobie
Prijatie dieťaťa do ŠKD    
Umožnenie absolvovať časť štúdia v zahraničí na škole obdobného typu   platí pre SŠ
Uvoľnenie z vyučovania na 2 a viac dní    
Vybavenie poistnej udalosti – úraz    
Vydanie odpisu vysvedčenia    
Vydanie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške    
Vykonanie komisionálnej skúšky    
Vykonanie opravnej skúšky   vykonáva sa po hodnotení nedostatočný na konci roka

Skrátená adresa tejto stránky:
 tlaciva.vdp.sk