Našou úlohou v predmete telesná a športová výchova je rozvoj pohybových schopností všetkých žiakov našej školy s prihliadnutím na ich aktuálne schopnosti a telesný vývin. Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina kde sa zúčastňujú všetci žiaci zaradení v I., II. a III. zdravotnej skupine. Cieľom predmetu je vytvárať u žiaka vlastnú pohybovú gramotnosť. Žiak si prostredníctvom zlepšovania pohybových schopností vytvára prevenciu pred civilizačnými ochoreniami. Pri výučbe predmetu tiež dbáme na zlepšenie pohybových stereotypov. Vyučovanie prebieha v dvoch školských telocvičniach a vonkajších ihriskách (futbalové ihrisko a atletický štadión). Škola má kompletne zariadenú náraďovňu pre výučbu atletiky, gymnastiky, športových a pohybových hier.

Žiaci sa zúčastňujú športových súťaží kde reprezentujú školu. Zapájame sa do súťaží: florbal, futbal, hádzaná, basketbal, atletika, stolný tenis.

 

Kurzy a podujatia organizované kabinetom telesnej výchovy:

1, Účelové cvičenie

2, Základný lyžiarsky kurz

3, Priebežné školské športové turnaje

Vyučujúci predmetu:

Mgr. Oľga Janáčová

Mgr. Ivan Schwarz