Špeciálny pedagóg: Mgr. Alena Angyalová

KONTAKT:

angyalova@vdp.sk

KONZULTÁCIE:

Konzultačné hodiny pre rodičov: pondelok a štvrtok po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

Miestnosť: SŠ VDP veľká budova, prízemie, dvere č. 003

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V ŠKOLE:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, prevencie, individuálneho alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom/žiakom so ŠVVP (individuálna aj skupinová práca so žiakmi so ŠVVP podľa vopred stanoveného rozvrhu)
  • realizácia náčuvov na vyučovaní s cieľom včasnej diagnostiky a následne zvolenie vhodnej korekcie
  • spolupracuje so školským psychológom, s centrami poradenstva a prevencie
  • spolupracuje s vedením školy, s pedagógmi pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • podieľa sa na koordinácii práce pedagogických asistentov učiteľov
  • poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonných zástupcom detí/žiakov a pedagogickým zamestnancom školy
  • kompletizuje dokumentáciu žiakov s podpornými opatreniami
  • zúčastňuje sa na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky, prípadne odporučiť deťom s oslabenými čiastkovými funkciami vhodné cvičenia