Špeciálny pedagóg: Mgr. Alena Angyalová

KONTAKT:

angyalova@vdp.sk

KONZULTÁCIE:

po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V ŠKOLE:

  • Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, prevencie, individuálneho, alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom/žiakom so ŠVVP (Individuálna aj skupinová práca so žiakmi so ŠVVP podľa vopred stanoveného rozvrhu)
  • Realizácia náčuv na vyučovaní s cieľom včasnej diagnostiky a následne zvolenie vhodnej korekcie
  • Spolupracuje so školským psychológom, s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb, so zariadeniami výchovného poradentstva a prevencie
  • Spolupracuje s vedením školy, s pedagógmi pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • Podieľa sa na koordinácii práce pedagogických asistentov učiteľov
  • Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonných zástupcom detí/žiakov a pedagogickým zamestnancom školy
  • Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených detí a žiakov

Zúčastňuje sa na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov s odkladom povinnej školskej dochádzky, prípadne odporučiť deťom s oslabenými čiastkovými funkciami vhodné cvičenia