Školský psychológ: Mgr. Ing. Petra Štrpková

KONTAKT:

psycholog@vdp.sk

KONZULTÁCIE:

po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG V ŠKOLE:

  • Vykonáva odbornú činnosť v rámci individuálneho, skupinového a hromadného psychologického poradenstva, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach
  • Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom
  • Aktívne sa spolupodieľa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole
  • Spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení

Psychológ dodržiava Etický kódex. Zachováva mlčanlivosť a dôvernosť informácií o klientoch; chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby.