Školský psychológ: Mgr. Ing. Petra Štrpková

KONTAKT:

psycholog@vdp.sk

KONZULTÁCIE:

Konzultačné hodiny pre rodičov: pondelok, streda, štvrtok po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

Miestnosť: SŠ VDP veľká budova, prízemie, dvere č. 003

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG V ŠKOLE:

  • Vykonáva odbornú činnosť v rámci individuálneho, skupinového a hromadného psychologického poradenstva, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
  • Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
  • Aktívne sa spolupodieľa na skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole.
  • Spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
  • Psychológ dodržiava Etický kódex. Zachováva mlčanlivosť a dôvernosť informácií o klientoch; chráni práva a dôstojnosť klientov, ktorým poskytuje psychologické služby.

Zverejňujeme linky pomoci v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR (Sprievodca školským rokom 2020/2021, bod č. 5 časti 2.2.1):