Ekonomické a platobné údaje

Poplatky

MŠ:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole je 60,00 €. Zaplatiť treba vopred k 30. dňu v mesiaci. Deti rok pred povinnou škol. dochádzkou uhrádzajú 46,00 €.

Č. účtu MŠ, IBAN:   SK74 0200 0000 0036 0790 8959
 VS:  MMRRRR
 Pozn.:  meno dieťaťa


Podmienky školskej jedálne:

Cena stravného je  2,80 €
predškoláci:
1,60 €


rozdiel v stravovacej jednotke na doplnkové jedlá

Celková hodnota stravného sa platí paušálne a to na sumu: 56,00 mladšie deti

                                                                                 32,00 € deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

Stravné je nutné hradiť mesiac vopred k 30.dňu v mesiaci. Uhrádza sa iba bankovým prevodom na:

číslo účtu jedálne, IBAN: SK58 0200 0000 0036 0794 4458
VS: MMRRRR
SUMA:

56,00 €  alebo

32,00 €

Pozn.: meno dieťaťa

Do poznámky je nutné uviesť meno dieťaťa

Odhlášky sa robia telefonicky, alebo formou SMS správy na č. mob.:  0904 980 555 - jedáleň v MŠ, prípadne osobne  do 7.30 hod. denne triednym učiteľkám, alebo v zošite v šatni..


OZ IRR:

Odsúhlasený príspevok rodičov na plenárnom stretnutí do OZ IRR: 100,00 €/dieťa/rok,  ak je uhradená jednorázovo. Výška príspevku je pre 1. dieťa z rodiny, ktoré navštevuje MŠ. Na druhé dieťa je príspevok 50 %, t.j. 50 €. Na 3. dieťa v rodine, navštevujúce MŠ je príspevok 20 %, t.j. 20 €. Ak budú platby hradené mesačne, ich výšky sú nasledovné: 1. dieťa 12 €, 2. dieťa 6 €, 3. dieťa 2,50 €.  Uvedenú sumu uhraďte na doleuvedené číslo účtu. 

Príspevok treba uhradiť do konca októbra príslušného školského roka, ak je príspevok hradený jednorázovo, resp. ku 30. dňu v príslušnom mesiaci, ak sú platby hradené mesačne.

Č. účtu OZ IRR: SK44 0200 0000 0027 7117 9351
Pozn.: meno dieťaťa, príspevok na MŠ

Posledná úprava Štvrtok, 02 Júl 2020 12:39