Plán aktivít


Plán aktivít v spolupráci s rodinou, ZŠ, ZUŠ a inými inštitúciami

September

 • slávnostná svätá omša na zahájenie školského roka Veni Sancte
 • návšteva detí z 1. ročníka ZŠ v MŠ
 • stretnutie rodičovského spoločenstva
 • kúzelník
 • ZOO
 • logopedická depistáž
 • výtvarné dielne – práca s keramickou hlinou
 • poníky

Október

 • návšteva ZUŠ - hudobného odboru s 5- 6 roč. deťmi
 • návšteva detského ihriska na fare
 • divadielko
 • brigáda: hrabanie lístia v školskej záhrade
 • poníky

November

 • brigáda: hrabanie lístia v školskej záhrade
 • divadielko
 • posvätenie adventných venčekov so sv. omšou – MŠ
 • poníky

December

 • oslava sv. Mikuláša
 • Mikulášsky  koncert žiakov ZUŠ pre  deti MŠ
 • vianočné ozdoby
 • predvianočná spoveď pre rodičov a zamestnancov
 • vianočná  besiedka pre rodičov a deti
 • poníky

Január

 • rozlúčka s Vianocami – vystúpenie detí s programom na Trnávke, v kostole sv. Vincenta de Paul
 • súťaž v zhotovovaní snehových figurín na školskom dvore
 • návšteva predškolákov v 1. roč. ZŠ, spoločné edukačné aktivity
 • rodičovské spoločenstvo v MŠ spojené s návštevou učiteľky 1. roč. ZŠ
 • hudobný koncert pre deti: Wildová, Hercegová
 • poníky

Február

 • zápis žiakov do 1. roč. ZŠ
 • detský karneval
 • divadielko
 • fašiangový program detí ZŠ
 • poníky

Marec

 • návšteva knižnice
 • beseda so spisovateľom – Daniel Hevier
 • spoveď pre matky v areáli školy
 • poníky
 • divadielko
 • súťaž „Mám básničku na jazýčku“

Apríl

 • besiedka v ZUŠ- predstavenie hudobných nástrojov
 • návšteva ŠKD  v ZŠ
 • poníky

Máj

 • zhotovenie darčekov ku Dňu matiek  a besiedka
 • spoločné hry a športové aktivity s deťmi 1. roč. v telocvični
 • poníky
 • svätá omša (Božie telo 29.5.)

 Jún

 • Miniolympiáda v našej MŠ pre cirkevné MŠ Bratislavskej arcidiecézy
 • Deň otcov - opekanie, športové súťaže, stanovačka
 • oslava MDD - týždeň hier a aktivít pre deti
 • zber papiera – celý rok
 • slávnostná svätá omša – kostol sv. Vincenta de Paul

Za plnenie plánu aktivít  sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci.