Úvod

Charakteristika materskej školy

Materská škola sv. Vincenta de Paul je od 1. januára 2016 samostatný právny subjekt. Nachádza sa  na Chlumeckého ulici c. 12. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 - 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materskú školu tvorí 6 tried (celkom 137 detí) s príslušenstvom (šatňa, WC, umyváreň).

A vchod

1. A trieda: 3 - 4 ročné deti - Včielky

2. A trieda: 4 - 5 ročné deti - Mravčeky

3. A trieda: 5 - 6 ročné deti - Motýliky

B vchod

1. B trieda:   3 - 4 ročné deti - Lienky

2. B trieda:   4 - 5 ročné deti - Svetlušky

3. B trieda:   5 - 6 ročné deti - Vážky 


V MŠ je zriadená jedáleň, ktorá slúži na výdaj stravy. stravu v plnom rozsahu zabezpečuje ŠJ Global gastro.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Eva Antalíková

Č. telefónu MŠ: 0911 969 378

Odhlasovanie v školskej jedálni: Ing. Marianna Šabová , c.tel.: 0904 980 555

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava.