Plány práce na školský rok 2023/2024

Plán práce školy
Školský klub detí
Metodické združenie 1. stupňa
predmetová komisia cudzích jazykov
Plán práce matematika a informatika
predmetová komisia prírodovedných predmetov
plán práce výchov
predmetová komisia technika
školský digitálny koordinátor
Kariérový poradca
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie drogových závislostí
koordinátor pre ľudské práva
koordinátor pre SoČ a environmentálnu výchovu
koordinátor finančnej gramotnosti