MISIJNÉ AKTIVITY školy sú podstatnou súčasťou nášho vzdelávania aj výchovy. Tieto činnosti vyplývajú zo zamerania našej školy, ktorej patrónom je sv. Vincent de Paul. Jedna z jeho myšlienok je: „Milosrdná láska získava svet“. Keďže aj my sme súčasťou tohto sveta a sv. Vincent je naším vzorom, snažíme sa vzdelávať a vychovávať našich žiakov a študentov k láske, súcitu, dobroprajnosti, úcte a pomoci ľuďom na okraji spoločnosti, hlavne deťom.

V našej škole pracujem od šk. roku 1998/1999 a pamätám si, že už vtedy sme organizovali každý rok nejakú misijnú aktivitu v prospech chudobných a opustených. Najskôr to boli burzy oblečenia a kníh, neskôr Tehlička pre misie, Boj proti hladu, Misijný jarmok. Vďaka týmto aktivitám sme vyzbierali na rôzne potreby desiatky tisíc eur, ktoré zmiernili biedu, hlad a negramotnosť mnohých ľudí.

Žiaci a ich rodičia prejavovali veľkú štedrosť a podporu týmto aktivitách od začiatku. Za ich citlivý a solidárny prístup im patrí veľké poďakovanie. Toto poďakovanie patrí aj mnohým mojim kolegyniam, ktoré vo voľnom čase pripravovali tieto aktivity a nešetrili pri nich svojimi silami.

Tehlička – táto aktivita vznikla v roku 2006 a naša škola sa do nej ihneď zapojila. Odvtedy sme jej súčasťou každý rok. Myslím, že sme jediná škola na Slovensku, ktorá sa do tejto aktivity zapája od jej vzniku.

Organizátorom Tehličky je občianske združenie Savio. Toto združenie sa snaží vytvárať priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňovať život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách a pomáhať prostredníctvom zbierok ľudom v neľahkej životnej situácií.

 

 

 

 

 

Savio má veľmi dobre pripravený systém formácie nádejných misijných dobrovoľníkov, ktorí odchádzajú do misijnej služby, na kratší alebo dlhší čas, do rôznych častí sveta, napr. Kene, Azerbajdžanu, Angoly, Južného Sudánu, Jakutska, Rwandy, Tanzánie….

Mnohí z týchto dobrovoľníkov navštívili aj našu školu a podelili sa s našimi žiakmi, študentmi aj učiteľmi so svojou misijnou skúsenosťou. Vďaka týmto besedám môžeme spoznávať nielen inú kultúru, zvyky a obyčaje, ale aj ochotu, lásku, dobrotu ľudí, ktorí pracovali medzi chudobnými bez nároku na odmenu. Takými ľuďmi sú aj spomínaní dobrovoľníci. Našim žiakom doteraz ukazujú, že náš život nadobúda inú kvalitu, ak ho žijeme pre druhých, nájdeme si čas na darovanie nielen materiálnych vecí, ale hlavne lásky a času.

Každý rok po skončení Tehličky privítame na pôde našej školy jedného z týchto dobrovoľníkov.

Na nasledujúcich fotografiách vidíme dobrovoľníčku Kláru, ktorá pôsobila v Keni.

 

Beseda o Južnom Sudáne s Tomášom. Tomáš pôsobil ako dobrovoľník v Južnom Sudáne práve v historickom čase, keď sa Sudán rozdelil na Severný a Južný. Atmosféru tohto obdobia nám prišiel priblížiť svojou besedou v telocvični našej školy.

 

 

Beseda o Ekvádore

 

Tehlička je pôstnou aktivitou a pomáha nám  rozvíjať v žiakoch nielen solidaritu, súcit, dobrotu, ale dávať tejto činnosti aj duchovný rozmer.

savio.sk

 

Boj proti hladu – celoslovenská aktivita vincentínskej rodiny, ktorej súčasťou sme už vyše desaťročie. Projekt sa snaží vďaka veľkej pomoci rôznych dobrovoľníkov, škôl, seniorov zmierňovať utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v krajinách ako Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina, Albánsko a v poslednom čase aj Slovensko. Naša škola sa zapája hlavne pečením, balením a predajom medovníčkov pred sviatkom sv. Vincenta de Paul. Vďaka úsiliu, snahe a obetavosti našich žiakov sa nám podarilo každý rok podporiť túto aktivitu nemalou finančnou čiastkou.

bojprotihladu.sk

 

Lazarista John Musolo, ktorý pôsobí v Keni, prišiel medzi našich žiakov a poďakoval im za ich misijné aktivity v prospech chudobných detí v Afrike.

 

 

Misijný jarmok – naša najnovšia misijná aktivita. Kvôli lockdownu škôl sme ho posledné 2 roky neuskutočnili, ale predchádzajúce ročníky boli naozaj úžasné a výnimočné. Naši žiaci, študenti, učitelia  aj rodičia prejavili veľkú kreativitu pri tvorbe rôznych zaujímavých vianočných dekorácií a ozdôb. Okrem toho sa veľmi rýchlo miňala cukrová vata, vianočný punč, hot-dog, lievance…. Zaujímavosťou tejto aktivity je, že trieda, ktorá vyzbiera najviac peňazí na 2. a 3. stupni, dostane jeden deň voľna na nejakú spoločnú tr. aktivitu podľa výberu. Študenti terajšej septimy boli napr. v novembri na triednom teambuildingu, iní si boli zahrať kolky.

1. misijný jarmok: 22.12.2016                                                                2.misijný jarmok:  21.12.2017
Podpora misií na Hondurase (kúpa kravy)                                     Podpora študentov v Keni
1. misijný jarmok-plagát                                                                        2. misijný jarmok – plagát
                         
3.misijný jarmok: 21.12.2018                                                              4. misijný jarmok: 20.12. 2019
Kúpa svätostánku do školskej kaplnky                                          Pomoc ľuďom trpiacim na malomocenstvo
3. misijný jarmok – plagát                                                                   4. misijný jarmok – plagát
                                                   

Misijným témam sa venujeme aj na hodinách rímskokatolíckeho náboženstva, napr. pred misijnou nedeľou, ktorá býva  3. októbrovú nedeľu.

Adriana Vajčiová