Príspevok do OZ IRR PDF Print E-mail

Povinný príspevok rodičov do OZ IRR odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združeni: 100,00 €/dieťa/rok,  ak je uhradený jednorázovo. Výška príspevku je pre 1. dieťa z rodiny, ktoré navštevuje MŠ. Na druhé dieťa je príspevok 50 %, t.j. 50 €. Na 3. dieťa v rodine, navštevujúce MŠ je príspevok 20 %, t.j. 20 €. Ak budú platby hradené mesačne, ich výšky sú nasledovné: 1. dieťa 12 €, 2. dieťa 6 €, 3. dieťa 2,50 €.  Príspevok treba uhradiť do konca októbra príslušného školského roka, ak je príspevok hradený jednorázovo, resp. ku 30. dňu v príslušnom mesiaci, ak sú platby hradené mesačne. Uvedenú sumu uhraďte na doleuvedené číslo účtu.

Č. účtu OZ IRR: SK44 0200 0000 0027 7117 9351
Pozn.: meno dieťaťa, príspevok na MŠ