Úvod PDF Print E-mail

Občianske združenie Iniciatíva rodičov Ružinova (OZ IRR) vzniklo v júni 2010 za účelom vytvorenia novej materskej školy pre ružinovské deti. Jeho členmi sú matky a otcovia, ktorí aktívne riešili nedostatok materských škôl vo svojom okolí, a vlastnými rukami dopomohli k vzniku novej materskej školy v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Súčasným poslaním OZ IRR je napomáhať materskej škole (MŠ) vytvárať vhodné výchovné a vzdelávacie prostredie pre deti predškolského veku, v ktorom sa rozvíja charakter a osobnosť dieťaťa, buduje jeho zdravé sebavedomie a zdravé medziľudské vzťahy. Rodičia organizujú spoločné brigády, počas ktorých sa spoločne s učiteľmi a deťmi udržiava a zvelaďuje prostredie škôlky, pomáhajú získavať pomôcky a prostriedky na skvalitnenie predškolského vzdelávania, či pomáhajú s realizovaním spoločných podujatí rodín detí. OZ IRR tak napomáha budovaniu spoločenstva  medzi rodičmi detí a medzi rodičmi a učiteľmi škôlky, a tým aj k prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Chce tak podporiť otvorenú, pozitívnu komunikáciu, vzájomnú spoluprácu, ako aj  jednotnú výchovu v domácom a školskom prostredí.

Zároveň takto deti získavajú pozitívny vzor a hodnoty, nakoľko vidia ako sa i vďaka ich rodičom tvorí a zvelaďïuje prostredie, kde sa vzdelávajú, športujú, trávia väčšiu časť svojho dňa.