INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 „Kristova láska nás podnecuje“ (2 Kor 5,14). „ Caritas Christi urget nos.“

Sedem princípov z myšlienok patróna sv. Vincenta de Paul, ktoré budú spájať všetkých žiakov a učiteľov našej školy: 

 1. Naša ranná modlitba dáva cenu všetkým našim skutkom.
 2. Poslušnosť je dielom pokory.
 3. Jeden dobrý skutok razí cestu druhému.
 4. Vytrvalosť je korunou všetkých milostí.
 5. Nič nežiadať, nič neodmietať.
 6. Láska nehľadí na svoj prospech.
 7.  Prívetivosť odstraňuje prekážky.

I. Všeobecná charakteristika školy

 1. Veľkosť školy

Základná škola a gymnázium Škola je situovaná v príjemnom prostredí mestskej časti Bratislava II, Ružinov. Je plnoorganizovaná a triedy sú umiestnené v dvoch pavilónoch. V areáli sú športové ihriská a atletická dráha. 606 žiakov je rozmiestnených v 27 kmeňových triedach. ŠKD má 12 oddelení.

2. Charakteristika žiakov

Školu navštevujú hlavne žiaci z mestskej časti Bratislava II. Ružinov, ale aj z iných mestských častí a priľahlých obcí. Väčšina žiakov pochádza z kresťanských rodín. Približne 4% žiakov evidujeme ako žiakov integrovaných a žiakov so ŠVVP. Títo žiaci sú plnohodnotne začlenení do vyučovacieho procesu, sú rešpektovaní nielen pedagógmi, ale aj vlastnými  spolužiakmi. Spolupráca s CPPPaP a s rodičmi je na dobrej úrovni.

3. Charakteristika pedagogického zboru

Na škole pôsobí 55 pedagogických, plne kvalifikovaných pracovníkov a 23 nepedagogických pracovníkov. Nižší vekový priemer pedagogického zboru našich učiteľov predurčuje k využívaniu nových technológií a ochote rásť a zdokonaľovať sa vo svojom obore. Pedagogický zbor je vhodne doplnený staršími učiteľmi, ktorí mladším pomáhajú svojimi skúsenosťami. V priebehu školského roka sa pedagógovia zúčastňujú  na rôznych školeniach a prezentáciách podporujúcich ich vedomostný rast. Na škole pôsobí výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie a ľudských práv, koordinátor pre prácu s integrovanými žiakmi, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor pre environmentálnu výchovu a SOČ a externe aj školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.

4. Dlhodobé projekty

– protidrogové programy – sociálne programy, Deň narcisov, – spoločné náboženské aktivity – výcvik plavecký, krasokorčuľovania, školy v prírode – stretnutia s významnými osobnosťami, výchovné koncerty

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Rada rodičov pracuje ako občianske združenie Vincentínum, ktoré so školou spolupracuje a pomáha jej. Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul. Správna rada OZ Vincentínum sa schádza raz za mesiac a zhromaždenie delegátov zasadá štyrikrát do roka. Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  . Rada školy je zostavená z členov pedagogických a nepedagogických pracovníkov, schádzajú sa spravidla v dvojmesačných intervaloch. Škola od svojho vzniku spolupracuje so psychologickou poradňou na Drieňovej ulici, ale aj s Detskými diagnostickými centrami na Hrdličkovej a Haanovej ulici. Pravidelne spolupracujeme s bohosloveckou fakultou a umožňujeme vykonávať náčuvy študentom teológie,  študentom  španielskeho jazyka,  anglického  jazyka, aprobácie pre prvý stupeň ZŠ a špeciálnej pedagogiky z pedagogickej a filozofickej fakulty UK. Od školského roku 2016/17 spolupracujeme s jazykovou školou Class pri zabezpečení výuky výtvarnej výchovy v anglickom jazyku na prvom stupni ZŠ. V poobedňajších hodinách poskytujeme priestory školy pre krúžkovú činnosť školy. Poskytujeme bezplatne priestory telocvične skautským oddielom, Saleziánom don Bosca, súboru spoločenských tancov a detskému folklórnemu súboru Kremienok, rodičom a zamestnancom ZUŠ .  

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú učebňu biológie učebňu výpočtovej techniky 1 (20 počítačov), jazykové laboratórium so 17 počítačmi a softvérom a notebookmi pre učiteľov, učebňu výpočtovej techniky 2 (16 počítačov), dvomi dataprojektormi, keramickou tabuľou, mobilnú i-Padovú učebňu, učebňu Výtvarnej výchovy s dataprojektorom, odbornú učebňu fyziky a chémie (zrekonštruovanú z Európskych fondov), polyfunkčnú učebňu s interaktívnou tabuľou 4 učebne s dataprojektorom pre 1. stupeň ZŠ Eko učebňu v prírode na školskom dvore, Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. V areáli školy sa nachádza veľké futbalové ihrisko, ihrisko na hádzanú, na tenis a volejbal, doskočisko, preliezačky a odkladacie priestory pre bicykle. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé pomôcky pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia cez občianske združenie Vincentínum. Počas každého školského roka dopĺňame a modernizujeme učebné pomôcky, aby sme umožnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pozornosť treba venovať postupnej obnove kancelárskeho vybavenia kabinetov.

7. Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole a na pracovisku čo najpríjemnejšie, kladieme vysoký dôraz na estetické prostredie tried, spoločných priestorov a  školského dvora. V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo vymaľovať triedy a nainštalovať nové a moderné žalúzie a vymeniť 1. časť nevyhovujúcich okien za plastové. Práce žiakov na hodinách výtvarnej výchovy, v školskom klube detí a v krúžkoch záujmovej činnosti skrášľujú priestory tried, chodieb, vstupných hál a exteriéru školy. V pravidelných intervaloch sa spolu s rodičmi počas víkendov stretávame za účelom brigád pri čistení školského areálu. Žiaci formujú svoj vzťah k sebe navzájom nielen počas vyučovania na triednických hodinách, ale aj na výletoch, duchovných obnovách a pravidelných prípravách a realizáciách vianočných akadémií. Pedagógovia sa pravidelne duchovne formujú na duchovných cvičeniach a duchovných obnovách, ale vzťahy navzájom budujú aj počas spoločných výletov, posedení pri príležitosti Dňa učiteľov a pri tradičnej kapustnici.

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie „Práv dieťaťa“. Základná škola a gymnázium zabezpečujú bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a v priestoroch na rôzne aktivity po vyučovaní. Žiaci sú pravidelne informovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na začiatku školského roka, počas školského roka, ale aj pred prázdninami. Pedagógovia sú pravidelne oboznámení na začiatku školského roka  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Škola zabezpečuje revíziu svojich zariadení podľa danej legislatívy. Opakovaným každoročným poučením žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnom pohybe v školskom prostredí a na akciách organizovaných školou sa vedenie školy a triedni učitelia snažia zabezpečiť bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky. Žiaci 1. stupňa sa každoročne zúčastňujú dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. V škole sa konajú pravidelné školenia zamestnancov školy o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia v priestoroch budovy a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov z revízií. Na triednických hodinách a aj na prednáškach a besedách s odborníkmi počas vyučovania sa žiaci usmerňujú k vytváraniu správnych životných hodnôt, postojov, návykov, k odmietaniu používania návykových látok. Sú vedení k tolerancii a vzájomnej úcte a znášanlivosti.  

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Základná škola a gymnázium

1.1. Výchovná činnosť Prvoradou úlohou našej katolíckej školy je formovať našich žiakov v duchu kresťanských hodnôt podľa motta: „Caritas Christi urget nos“(2,Kor 5,14). Chceme vychovať z našich detí dobrých kresťanov a dobrých občanov našej vlasti. Na začiatku školského roka organizujeme duchovnú obnovu na podporu vzťahov v triede za účelom lepšieho spoznania seba, svojich nedostatkov a svojich predností ako aj presnejšieho určenia schopností svojich spolužiakov. Máme za cieľ vychovať človeka schopného kriticky myslieť, vedieť vyjadriť svoj názor, bojovať za svoje práva a vedieť rešpektovať práva druhých, podporovať svojich spolužiakov a v prípade potreby im vedieť pomôcť.

1.2. Vzdelávacia činnosť V tejto sfére chceme podporovať výučbu cudzích jazykov a reagovať tak na aktuálnu potrebu trhu. Zníženie počtu hodín Anglického jazyka v prvom a druhom ročníku základnej školy v Štátnom vzdelávacom programe  budeme kompenzovať vyučovaním 1 hodiny výtvarnej výchovy v anglickom jazyku, metodikou CLIL. Keď že škola nedisponuje nativ speakrami spolupracovať budeme s jazykovou školou Class. Vyučovanie výtvarnej výchovy v anglickom jazyku bude spoplatnené sumou cca 60€(pre tento školský rok). Poplatok je dobrovoľný a žiaci budú v triedach prerozdelení na skupiny podľa záujmu zákonných zástupcov. Chceme plne využívať a dopĺňať multimediálne pomôcky za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu, čo najviac využívať technologické pomôcky (audio, videoprojektory, dataprojektory, interaktívne tabule a kamery). Naším zámerom je dať šancu všetkým na základe ich schopností, vedieť ich podporiť v tom, v čom sú dobrí, naučiť ich pracovať so zdrojmi a vedieť ich použiť v pravý čas. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

2.1. Zameranie školy 

Základná škola a gymnázium Vzhľadom k tomu, že sme katolícka škola, naša perspektíva do budúcnosti je vopred daná. Naším dlhodobým cieľom je vychovávať z detí, ktoré nám boli zverené, dobrých kresťanov, aby svoj život žili Bohu na slávu, im samým na spásu, rodičom a škole na radosť a vlasti na osoh. Máme dobré skúsenosti s touto formou výchovy a vzdelávania a radi by sme v nej pokračovali, odstránili nedostatky, poučili sa z chýb a napredovali. Naši žiaci pravidelne dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a olympiádach (matematických, fyzikálnych, športových, výtvarných),  absolventi  základnej školy a gymnázia sú pripravení  komunikovať v materinskom jazyku ako aj v dvoch cudzích jazykoch, sú dobre pripravení pokračovať vo vyšších formách štúdia. Viac ako dve tretiny našich absolventov pokračuje v štúdiu na gymnáziách a vysokých školách. Mali by sme záujem viac pracovať z multimediálnymi pomôckami a viesť deti k ešte kvalitnejšej príprave domácich projektov. Budeme čerpať z toho, že sme relatívne mladý kolektív, pripravený na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Prioritou pre nás bude vyučovanie cudzích jazykov, čím chceme reagovať nielen na požiadavky regiónu, ale aj požiadavky rodičov.

2.2. Stupeň vzdelania ISCED 0,1,2,3

3. Podmienky prijatia na osemročné gymnázium

 1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch predpísaných pedagogicko-organizačnými pokynmi na konkrétny školský rok písomnou formou z dvoch vyučovacích predmetov:
  • zo slovenského jazyka (45 minút)
  • z matematiky (45 minút)

Požadované budú vedomosti v súlade s osnovami týchto predmetov pre ZŠ.

 1. Prijatý môže byť žiak, ktorý si podal v stanovenom termíne platnú prihlášku na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul, vyhovel podmienkam prijatia na štúdium podľa poradia úspešnosti a úspešne absolvoval 5. ročník ZŠ.

Žiak môže byť prijatý na štúdium: na základe výsledkov prijímacej skúšky, ak získal na prijímacej skúške viac ako polovičný počet bodov zo slovenského jazyka a z matematiky, z každého osobitne, ktoré mohol za daný predmet získať. V prípade rovnosti bodov prijímacia komisia zoberie do úvahy:

 1. zmenenú pracovnú schopnosť, ktorú uchádzač preukáže rozhodnutím posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,
 1. úspešnosť žiakov v súťažiach jednotlivcov registrovaných Ministerstvom školstva SR pre žiakov základných škôl. Fotokópiu dokladu o umiestnení na prvých troch miestach od okresného kola vyššie je potrebné doložiť k prihláške. Žiak nebude prijatý, ak získa z niektorého predmetu (slovenský jazyk alebo matematika) presne polovicu alebo menej ako polovicu počtu bodov.
 • V prípade neúčasti žiaka na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľovi školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľ školy určí náhradný termín a v riadnom termíne príjme o toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne. Na voľné miesta budú prijatí žiaci podľa nového poradia po náhradnom termíne.
 • Na prijímaciu skúšku nebude pozvaný a na štúdium nebude prijatý žiak so zníženou známkou zo správania počas školskej dochádzky na ZŠ.
 • Rodičia žiaka pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov písomne potvrdia, že sú oboznámení s výchovou v duchu rímskokatolíckeho náboženstva, súhlasia s výchovným zameraním školy a budú spolupracovať so školou v zmysle štatútu a vnútorného poriadku školy.
 • Rodičia žiaka pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov odovzdajú vyplnenú návratku o výbere druhého cudzieho jazyka. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk, druhý cudzí jazyk si žiak zvolí nemecký alebo španielsky jazyk. Skupinu druhého cudzieho jazyka tvorí maximálne 15 žiakov. Právo výberu druhého cudzieho jazyka budú mať žiaci, ktorí dosiahli lepšie umiestnenie vo výsledkovej listine prijímacích pohovorov.
 • O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní výsledky prijímacieho konania na bráne školy a na webovom sídle školy (www.vdp.sk) najneskôr do 3 dní odo dňa konania 2. termínu prijímacej skúšky.
 • Každý prijatý uchádzač potvrdí svoj záujem o štúdium na našej škole tým, že v určenom termíne odovzdá na riaditeľstve školy vyplnený zápisný lístok. Tento termín bude uvedený na rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium, ktoré škola zašle prijatým uchádzačom. Ak sa niektorí z prijatých uchádzačov v určenom termíne nezapíšu na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom v poradí.
 • Na zápise žiak absolvuje pohovor so školským kaplánom.

Pri prestupe z inej strednej školy musí žiak zaslať na adresu školy písomnú žiadosť o prestup, ktorej súčasťou je vysvedčenie z posledného ukončeného ročníka. Ak žiak ešte nedosiahol hranicu plnoletosti, žiadosť podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia. Podmienkou na povolenie prestupu je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium, na vykonávanie povolania a prípadné úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

4. Profil absolventa

4.1 Profil absolventa základnej školy Absolvent našej základnej školy má základné poznatky z prírodovedných a humanitných predmetov. Dokáže vysvetliť existenciu základných pojmov a zákonov z matematiky, fyziky, chémie a následne ich v praxi vie využiť. Vie využívať grafy a schémy, pomerne dobre sa orientuje vo svete moderných technológií a  je schopný vypracovať väčšinu projektov v rôznych náročných a menej náročných počítačových programoch. Plynulo komunikuje v materinskom jazyku, ovláda jeho použitie v písomnej aj ústnej podobe, zvláda tiež základnú úroveň komunikácie v nemeckom jazyku, ale najmä v anglickom jazyku, ktorého vyučovanie prebieha od prvého ročníka. Absolvent našej základnej školy je dobre pripravený na ďalšie formy vzdelávania na rôznych typoch stredných škôl, gymnázií a odborných učilíšť, neskôr aj pre vyššie stupne vzdelávania. V dospelosti je veľkým prínosom pre spoločnosť nielen po stránke odbornej, ale aj morálnej.

4.2 Profil absolventa gymnázia Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania. Svoje spôsobilosti formuje na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň ich uplatňuje v praxi. Jeho vedomosti majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať. Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) vie navzájom prelínať, prepájať a dať im nadpredmetový programový charakter. Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): – k celoživotnému učeniu sa – sociálne komunikačné kompetencie – uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky – v oblasti informačných a komunikačných technológií – riešiť problémy – občianske – sociálne a personálne – pracovné – smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti – vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania

Základná škola ISCED 1 Žiak získal primárne vzdelanie úspešným ukončením posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ. Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

Základná škola ISCED 2 Žiak získal nižšie stredné vzdelanie úspešným ukončením posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre II. stupeň ZŠ. Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ Žiakovi, ktorý ukončil štúdium v nižšom ako poslednom ročníku, sa na vysvedčenie do doložky uvedie: Žiak získal primárne vzdelanie.  

Gymnázium ISCED 3A Podľa vyhlášky 318/2008 Z.z. MŠ SR z 23.júla 2008 v znení neskorších predpisov o ukončovaní štúdia na stredných školách, sa štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.  

6. Pedagogické stratégie

Ako moderná škola sa budeme usilovať v čo najväčšej miere využívať moderné technológie, budeme podporovať prácu jednotlivcov, ale aj prácu v skupinách –  vhodným spôsobom rozdeliť úlohy podľa schopností jednotlivých žiakov, aby všetci mali možnosť pocítiť úspech a aby mali aj tí slabší pocit, že dokážu byť pre skupinu užitoční. Máme snahu čo najviac využívať  diskusie  s odborníkmi, pozývať rôzne kapacity, ale využívať aj odbornú pomoc detského psychologického centra, pozývať si psychológov a lekárov na odborné semináre s témou protidrogovej prevencie, násilia a šikanovania na školách, trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie nevhodných materiálov cez mobilný aparát a internet. Budeme sa snažiť vyhýbať sa tradičnému memorovaniu. Naším cieľom je viesť žiakov k väčšej samostatnosti, k tvorivosti a radosti z práce, chceme deti priviesť k rovnako dobrým a lepším výsledkom ako to bolo v minulosti hravou a nenútenou formou, k čo najefektívnejšiemu učeniu sa v škole, aby sme skrátili prípravu žiaka doma. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach, na ktoré sa pripravujú aj v rámci činnosti krúžkov, ktoré poskytuje naša škola.    

7. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Naša škola je otvorená aj pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálnu starostlivosť. V budove sa nenachádza bezbariérový vstup, telesne postihnutých žiakov sprevádzajú pri príchode a odchode zo školy ich zákonní zástupcovia. Škola zabezpečila niektoré úpravy WC, bezprahové prechody a dbá o efektívne sedenie žiakov s optimálnym prístupom. Rozvrh hodín a učební je pre týchto žiakov upravený tak, aby nedochádzalo  k ich presunu v rámci vyučovania. Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je  za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu evidovaný ako integrovaný, po predložení dokumentov z CPPPaP centier. Každý integrovaný žiak má vypracovaný IVVP na každý školský rok s priebežným dopĺňaním. Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia. Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP). Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola (podporný pedagóg pre prácu so žiakmi so ŠVVP, školský psychológ, triedny učiteľ a vyučujúci konkrétneho predmetu) spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva na Drieňovej ulici alebo s vlastným špeciálnym pedagógom alebo psychológom. Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Individuálny výchovno-vzdelávací program – je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,   individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: – základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; – požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; – modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; – aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; – špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; – špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; – požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ; – zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. Mimoriadne nadaným žiakom sa naši pedagógovia venujú v rámci krúžkovej činnosti, pripravujú ich na rôzne športové, humanitné a prírodovedné súťaže.  

8. Výchovné ciele

Škola vytvára medzi žiakmi ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia, dáva do súladu ľudskú kultúru s posolstvom lásky.

 1. Veľký dôraz kladie na spoluprácu učiteľov a vychovávateľov s rodičmi, so snahou podnecovať osobnú činnosť žiakov svojou radou, priateľstvom, preniknutým pravým duchom Evanjelia.
 2. Jej poslaním je rozvíjanie osobnosti, rozumových schopností a správneho úsudku, oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a umožniť vzájomné porozumenie vytváraním priateľských zväzkov medzi žiakmi.
 3. Pri výchove sa rešpektuje slobodná vôľa jednotlivca, či sa rozhodne zlúčiť svoju vieru so svojou vzdelanosťou a dá sa do služieb spoločnosti a Cirkvi.
 4. Počas pobytu žiakov na škole učitelia a vychovávatelia vytvárajú priestor pre osobnú iniciatívu žiaka, aby sa aktívne pričinil o svoje formovanie a aby sa rozvíjal pocit osobnej zodpovednosti voči spoločnosti ako takej.
 5. Škola svojou organizačnou štruktúrou a osobitnou atmosférou vytvára vhodné podmienky pre katechézu. Táto katechéza má byť živá, zameraná na žiaka, pre ktorého je určená, neodtrhnutá od reálneho života, založená na Svätom písme, na liturgii a učení Cirkvi. Zaoberá sa uceleným sprístupnením kresťanského posolstva, vedie žiakov k duchovnému rastu a učí ich, ako poslúžiť iným.
 6. Naším cieľom je múdra a dobrá ľudská osobnosť, ktorá sa rozhodne konať dobro, lebo je to pre ňu otázka princípu.

9. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené v časovo – tematických plánoch jednotlivých predmetov.

Environmentálna výchova ochrana prírody a životného prostredia, ľudské aktivity, vzťah človeka k problematike, nutnosť medzinárodnej spolupráce — pri čítaní a spracovávaní textov na danú tému, pri diskusiách a prácach na projektoch.

Mediálna výchova – umožňuje žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, súčasne rozvíja u žiakov spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, vedie žiakov k lepšiemu poznaniu a pochopeniu pravidiel fungovania „mediálneho sveta“, učí žiakov sa v nich orientovať a selektovane ich využívať, učí ich vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií, formuje schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

Osobnostný sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, rozvíja osobné a sociálne spôsobilosti, sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, učí žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

Ochrana človeka a zdravia – integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí , v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom na to je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. Učivo na ochranu človeka a zdravia vo vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na výchovu a vzdelávanie žiakov v tejto oblasti z nižšieho sekundárneho vzdelávania. Je súčasťou všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov a samostatných obligatórnych foriem vyučovania. Učivo “Ochrana človeka a zdravia” sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom – riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, rozširujú, upevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich overovanie. Školu pripravujú aj na to, aby bola schopná vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Povinnou organizačnou formou vyučovania je Kurz ochrany človeka a zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – Cieľom prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Našou snahou je, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru miestnej časti Ružinov, ale aj Bratislavy a ostatných regiónov Slovenska. Regionálnu výchovu chceme rozvíjať prostredníctvom tematických celkov a tém: môj rodný kraj; škola a jej okolie; moja trieda, čo sa mi v našom kraji najviac páči, história, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch; flóru a faunu Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) – besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod.  Základom našej kultúrnej identity, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov jednotlivých regiónov, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudové piesne, folklórny tanec, ľudové kroje,  príslovia porekadlá, pranostiky, bájky, rozprávky, povesti a pod. Prierezovú tému implementujeme do estetickej výchovy – hudobnej a výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, do vlastivedy a do všetkých druhov umenia vo voľnočasových aktivitách. Veľmi účinným propagátorom ľudového umenia zo všetkých regiónov Slovenska je stočlenný Detský folklórny súbor Kremienok, v ktorom účinkujú žiaci našej školy a ktorý má na svojom konte rad ocenení z festivalov na Slovensku aj v zahraničí.

Multikultúrna výchova –Vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky sa v súčasnosti prehlbuje kultúrna rozmanitosť Slovenska. Naše kultúrne prostredie bolo a je často hlboko tolerantné voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou. Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrnej výchovy je: -viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia, – podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými, – poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta, podnecovať zvedavosť a záujem o okolie, – viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti, – podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre. – rozvíjať sebareflexiu, ktorá vo vyšších ročníkoch vzdelávania vedie k uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity. – rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí. Multikultúrna výchova  rozvíja hlavne kultúrne kompetencie žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie.  Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – V prierezovej téme sa žiaci naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Realizuje sa formou ročníkových prác a individuálnych projektov na jednotlivých predmetoch.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči -voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. Spôsob implementácie: Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu: – k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, – k hodnotovej orientácii k peniazom, – k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, – k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb. Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania rodín, modely fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Budú zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií. Medzi praktické spôsoby použitia tém a očakávaní tohto štandardu patria: – vymedzenie problematiky a rozsahu informácií, ktorým by žiaci porozumeli a vedeli ich prakticky využívať – usmernenia pre tvorbu a hodnotenie publikačných vzdelávacích materiálov, – rámec pre tvorbu školských vzdelávacích programov, programov kontinuálneho a celoživotného vzdelávania, – pomôcka pri tvorbe učebníc a metodických materiálov pre jednotlivé vekové kategórie

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1. Hodnotenie žiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy  

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Základná škola a gymnázium Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať  z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a  č. 21/2011na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých predmetov sú zakomponované v zápisniciach z úvodných zasadnutí MZ a PK.

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie  zamestnancov  je  veľmi  náročnou  a  zodpovednou  úlohou  vedenia  školy. Pedagogický zamestnanec je hodnotený ústne a finančne formou osobného príplatku a odmien v koncoročnom období pokiaľ to dovolí rozpočet školy. Určovanie osobného príplatku a odmien je v kompetencii vedenia školy. Celkové hodnotenie  pedagogických  zamestnancov vychádza z Pracovného poriadku školy, ktorý obsahuje povinnosti pedagogického zamestnanca.  Hodnotia sa najmä uvedené činnosti: -úroveň a kvalita vyučovania daného predmetu -zapojenie sa do  vyhlásených projektov, vedenie a príprava žiakov a aktívna účasť na týchto projektoch -príprava  žiakov (jej   rozsah) na  súťaže,  olympiády  a aktívna  účasť  na  týchto podujatiach -plnenie pedagogických povinností –dozory, vedenie pedagogickej dokumentácie -účasť na poradách a aktivitách školy -inovačné  nápady   – smerom  k  žiakom,  rodičom,  kolegom,  vedeniu,  interiéru  a exteriéru školy, verejnosti -hmotná zodpovednosť za vedenie učebníc, učebných pomôcok, kabinetných  zbierok ďalšie vzdelávanie a školenia odborného rastu a ich implementácia v vyučovacom procese aktívna účasť na vytváraní kultúry školy, jej pozitívnej atmosféry, organizácia rôznych podujatí pre žiakov, rodičov a učiteľov aktívna účasť na duchovnom živote školy postoj  k  škole – kladné  alebo  pasívne  riešenie  problémových  úloh,  ústretovosť, angažovanosť, pozitívne myslenie, tímovosť, komunikácia s rodičmi Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe stanovených kritérií, ktorých súčasťou sú: – hospitácie / pozorovanie / sú zamerané na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie učiteliek aj učenie detí, – ďalšie vzdelávanie a osobný profesijný rast, – osobná zainteresovanosť na chode školy nad rámec pracovného času, – organizovanie kultúrno-spoločenských aktivít, – tvorba učebných pomôcok a estetika prostredia, – ochota a pružnosť pri plnení zverených úloh, – aktívna spolupráca s rodinou a ostatnými zainteresovanými. Cieľom hodnotenia je, aby rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola plní koncepčný zámer rozvoja školy, ako dosahuje ciele v ŠKVP, aká je úroveň vedomosti a spôsobilosti, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienkach.“

3. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Každoročne bude vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a každý pedagogický zamestnanec bude mať vypracovaný Osobný plán profesijného rastu. Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania a uskutočňovať sa bude: – pravidelným samoštúdiom odbornej pedagogickej literatúry, – účasťou na aktuálnych školeniach, kurzoch, seminároch organizované MPC-Bratislava , CPPP a P, – zamestnávateľom, – rozširujúcim štúdiom, – prostredníctvom sledovania internetových stránok  

4. Hodnotenie školy

Na hodnotenie školy budeme využívať dotazníky pre učiteľov, rodičov, žiakov, absolventov školy za účelom získania spätnej väzby na kvalitu našej školy. V rozhovoroch budeme monitorovať spokojnosť s vedením školy, s jednotlivými pedagógmi, prostredie a klímu v škole, materiálne zabezpečenie, spôsob výchovy a vzdelávania, spôsob hodnotenia, informovanosť o škole, spokojnosť s využitím mimoškolského času, školskú disciplínu. Na konci školského roka vypracujeme analýzu pracovných výsledkov, úspešnosti školy.

 

Dokument na stiahnutie