Prvou cirkevnou školou v okrese Bratislava II sa v roku 1994 stala naša Základná škola sv. Vincenta de Paul. Vznikla na základe podnetov z radov rodičov 176 detí v súčinnosti s katolíckym farským úradom v Prievoze. Slávnostné otvorenie základnej školy bolo 1. septembra 1994. Škola vtedy mala 8 tried – 179 žiakov, 16 pedagógov a 3 vychovávateľov.  

Prvým riaditeľom bol až do roku 1999 p. Ing. Ján Hero, keď ho vystriedala p. Ing. Adriana Miklová, ktorá bola od roku 1994 do roku 1999 zástupkyňou pre 2.stupeň ZŠ a v rokoch 1999 – 2000 vykonávala funkciu riaditeľky školy. Spoluzakladateľom školy bol aj duchovný otec páter Jozef Garaj. V rokoch 2000 až 2012 bola riaditeľkou p. Mgr. Mária Švantnerová, od roku 2012 až po súčasnosť je riaditeľkou p. Mgr. Andrea Janočková. 

Zástupkyňami boli pp. Mgr. Mariana Bodnárová (od vzniku školy až do roku 2017), Mgr. Anna Bátorová (1999-2002), Mgr. Andrea Janočková (2003-2012), Mgr. Zuzana Harichová (2007-2010; od 2012 po súčasnosť), Mgr. Zuzana Baričová (2010-2012), Mgr. Zuzana Tehlárová (2002 až po súčasnosť). 

Na škole stále pôsobia p. učiteľky Ing. Adriana Miklová a Mgr. Ľudmila Kmeťová a vedúca školskej jedálne p. Feketeová, ktoré stáli pri zrode našej školy.  

V roku 1998 bola založená Základná umelecká škola sv. Cecílie, ktorá až do roku 2005 sídlila v budove našej školy. 

Od septembra 2001 bolo do siete škôl zaradené aj štvorročné Gymnázium sv. Vincenta de Paul.  Pod jedným zriaďovateľom tak v jednej budove pôsobili až tri samostatné subjekty. 

1. júla 2003 sa základná škola a štvorročné gymnázium zlúčili do jedného právneho subjektu: Gymnázia a základnej školy sv. Vincenta de Paul

2. septembra 2006 bola škola premenovaná na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul.

Od školského roka 2007/2008 pribudlo na škole aj osemročné gymnázium.

Ďalšími samostatnými organizačnými zložkami našej školy sú Školský klub detíŠkolská jedáleň.

Sme súčasťou projektu integrovanej školy: zriadením gymnázia sa dosiahlo, že pod jedným zriaďovateľom sú prevádzkované tri plnohodnotné školy – základná škola, gymnázium a základná umelecká škola.  Cieľom tejto integrácie bolo vytvoriť edukačné centrum cirkevného vzdelávania, pokrývajúce potreby občanov – rodičov v oblastiach Bratislavy a priľahlých obcí.

Naším cieľom je pripraviť žiakov zrelých pre akékoľvek poslanie v tejto spoločnosti po stránke intelektuálnej, morálnej a duchovnej. Naši žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád, rôznych literárnych, športových súťaží a prezentujú sa aj svojimi výtvarnými prácami s kresťanskou tematikou, nielen v okrese, kde škola pôsobí, ale aj na Slovensku a v zahraničí.

V školskom roku 2021/2022 má naša škola celkovo 28 tried, 608 žiakov, 47 pedagógov, 11 vychovávateľov, 1 špeciálnu pedagogičku, 4 asistentov učiteľa a 23 nepedagogických zamestnancov.