FAQ – Často kladené otázky

Zameranie školy

 • Máme záujem o vašu školu, ale nie sme z Ružinova. Môžeme sa i tak uchádzať o štúdium na vašej škole pre naše dieťa?

Áno, SŠ sv. Vincenta je cirkevná škola, t.z. alternatívy typ školy. Všetci naši žiaci patria podľa obvodu do nejakej spádovej školy. Rodič má však pri rozhodovaní školy pre svoje dieťa právo vybrať si aj z alternatívnych typov (cirkevné, súkromné…)

 • Dostali sme výborné referencie na vašu školu, ale nie sme praktizujúci veriaci. Nebude to prekážkou?

Nie, ako cirkevná škola sme v duchu ekumenizmu otvorení aj deťom, ktorých rodičia sa hlásajú k inému náboženstvu alebo sa nehlásia k žiadnemu. Avšak rodič v rámci vyplňovania prihlášky na ZŠ podpisuje informovaný súhlas s tým, že si je vedomý a nebude brániť tomu, aby jeho dieťa v rámci vyučovacieho procesu bolo vyučované a vzdelávanie v kresťanskom duchu.

 • Čo znamená byť vzdelávaný v kresťanskom duchu?

Počas celého štúdia, od 1. ročníka až po maturitu, žiaci týždenne absolvujú dve hodiny týždenne predmet rímskokatolícke náboženstvo s možnosťou vykonať z tohto predmetu i maturitnú skúšku. Žiak sa v rámci vyučovania zúčastňuje slávenia sv. omše cez prikázané sviatky alebo výnimočné dni školského spoločenstva. Zúčastňuje sa duchovných aktivít a duchovných obnov v jednotlivých ročníkoch. (viac na náboženstvo )

Duchovné obnovy sú dobrovoľné, ale odporúčané nielen pre formáciu osobného duchovného života, ale aj pre umocňovanie triedneho spoločenstva.

 • Prečo by sme mali pre naše dieťa vybrať práve vašu školu?

Škola dosahuje dlhodobo výborné výsledky v národných certifikačných meraniach T5 a T9, v testovaní Komparo pre 4. a 8. ročník, naši žiaci sú úspešní v olympiádach v slovenčine, v cudzích jazykoch, v matematických súťažiach, v športových a iných… Pre žiakov, ktorí potrebujú pomoc osobitne, sú k dispozícii asistenti učiteľa. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí, pripravujeme pestrý program, k dispozícii majú priestranný vynovený školský dvor.

Organizácia školského roka 2022/2023

 • Koľko tried plánujete otvoriť v budúcom školskom roku?

V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť tri alebo štyri triedy v 1. ročníku. Budeme sa snažiť vyhovieť všetkým záujemcom, ale pri rozhodovaní budeme brať do úvahy aj odporúčania školského špeciálneho pedagóga. V prípade veľkého záujmu uprednostníme deti, ktorých starší súrodenci už našu školu navštevujú.

 • Aké záujmové krúžky ponúkate na škole?

Okrem pestrej činnosti v rámci ŠKD môžu deti navštevovať krúžky ako futbal, florbal, lego krúžok, Tvoreníčko, prihlásiť sa do detského folklórneho súboru Kremienok a iné. V bezprostrednej blízkosti  školy pôsobí aj ZUŠ sv. Cecílie. Žiakom 1. a 2. ročníka poskytuje výnimočnú službu – doprovod dieťaťa zo ŠKD do ZUŠ.

 • Aké cudzie jazyky sú na vašej škole v ponuke?

Pod linkom Učebný plán  si môžete pozrieť týždennú dotáciu v každom ročníku za jednotlivé predmety, aj za jazyky. Povinne sa na škole vyučuje angličtina od 1. roč. a od 7. ročníka si rodičia volia nemecký alebo španielsky jazyk. Link: Učebný plán

V 1. ročníku majú žiaci 1 hodinu angličtiny za týždeň  a pre záujemcov je možnosť prihlásiť dieťa aj na výtvarnú výchovu v angličtine s native speakrom. Vyučovanie takejto hodiny prebieha v spolupráci s jazykovou školou Class. Táto hodina je spoplatnená, mesačný poplatok je 7 Eur. Jazyková škola Class ponúka aj extra doučovanie v poobedných hodinách priamo v budove školy.

 • Je hodina VYV v angličtine povinná?

Keďže je hodina spoplatnená, nie je povinná. Treba však pamätať na to, že vzhľadom k organizácii vyučovania budú deti rozdelené do tried zohľadňujúc záujem rodičov o VYV v ANJ.

 • Ako prebieha dištančné vyučovanie na vašej škole?

V tomto školskom roku sa žiakom 1. stupňa nemenilo prezenčné vyučovanie na dištančné celoplošne,  ale len v ojedinelých prípadoch, keď musia zostať niektoré triedy  v karanténe.  V takom prípade poskytujeme hybridné vzdelávanie pre deti v triede aj v online priestore. Online vyučovanie sme prispôsobili podľa veku dieťaťa nasledovne: 1. ročník –  2 online hodiny denne, 2. ročník – 2 x 3 a 3 x 2 hodiny týždenne, 3. ročník –  3 x 3 a 2 x 2 hodiny a žiaci 4. ročníka – 3 online hodiny každý deň.

Dni otvorených dverí

 • Plánujete v tomto roku usporiadať deň otvorených dverí?

V období pred pandémiou sme organizovali dni otvorených dverí spojené  s interaktívnymi hrami  a inými aktivitami a je nám ľúto, že sme sa tejto akcie museli vzdať. Nakoľko to len bude možné, chceli by sme zorganizovať deň otvorených dverí aspoň v exteriéri. Budeme sa riadiť aktuálnymi vyhláškami protipandemických opatrení. Odporúčame sledovať našu web stránku.

Zápis do 1. ročníka

 • Kedy bude zápis do 1. roč. ZŠ na vašej škole?

Plánovaný termín je v dňoch 8. a 9. apríla 2022. Podrobnosti k realizácii zápisu zverejníme neskôr v závislosti od situácie. Odporúčame sledovať našu webovú stránku: vdp.sk/zápis

 • Ako prebiehal zápis minulého roka?

Rodičia vypísali prihlášku cez platformu Edupage, ktorý im vygeneroval prístupové heslo. Toto heslo bolo dôležité pre opätovné vstúpenie do spomínanej platformy. Následne sa vyhodnotil počet prihlásených a oslovili sa s možnosťou nahlásiť sa na druhú časť zápisu a to je overovanie dokladov spojené s rozhovorom pedagóga s budúcim školákom.  Do 31. júna (zvykli sme zápis vyhodnotiť oveľa skôr) boli rodičom zaslané rozhodnutia RŠ o prijatí alebo neprijatí do školy cez Edupage. Posledným krokom bolo potvrdenie nástupu cez Edupage.

 • Čo obnáša overovanie dokladov?

Na overovanie dokladov je rodič povinný priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz aspoň jedného rodiča. Tieto doklady sú len k nahliadnutiu. Podľa týchto dokladov sa overí, či v evidenčnom liste – v prihláške do ZŠ sú všetky údaje pravdivé, či je rodič skutočným zástupcom dieťaťa. Okrem toho prinesie rodič i vytlačenú prihlášku podpísanú obomi zákonnými zástupcami. Prihláška podpísaná len jedným rodičom nebude akceptovaná (pokiaľ k tomu nie sú objektívne dôvody, napr. súdne rozhodnutie o zrušení rodičovských práv atď…)

 • Ako pripraviť dieťa na osobný pohovor?

Dieťa nie je potrebné nijako špeciálne pripravovať.  Stretnutie pedagóga s dieťaťom  prebieha formou rozhovoru a interaktívnych hrových aktivít v príjemnej priateľskej atmosfére.

 • Čo si všíma pedagóg na dieťati?

Počas rozhovoru si pedagóg všíma slovnú zásobu dieťaťa, schopnosť komunikovať, rečový prejav.  Pri aktivite dieťaťa sleduje  jeho schopnosť sústrediť sa na určitú činnosť, orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo), ale aj hrubú a jemnú motoriku, schopnosť rozoznávať farby, tvary…

 • Kedy sa dozvieme, či bude naše dieťa prijaté alebo nie?

Podľa zákona je riaditeľ povinný do 30. júna vydať rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do školy. Spravidla zápis vyhodnotíme a informujeme rodičov v oveľa kratšom čase aj kvôli možným odkladom školskej dochádzky.

 • Čo ak dieťa na pohovore „vybuchne“?

Každý má právo na horší deň. Pedagóg si počas rozhovoru všíma aj  reakcie dieťaťa na nové prostredie a na chvíľkovú odlúčenosť od rodičov. . Ak by dieťa z rôznych dôvodov nemohlo v daný deň spolupracovať, bude prizvané s rodičom na náhradný termín.

 • Nemôžem sa s dieťaťom zúčastniť osobného pohovoru ani 8. ani 9. apríla. Čo mám robiť?

Kontaktujte nás a dohodneme sa na náhradnom termíne.

Odklad povinnej školskej dochádzky

 • Ako spoznám, či je moje dieťa zrelé nastúpiť do školy?

Každý rodič je najlepším učiteľom a psychológom svojho dieťaťa a väčšinou to dokáže posúdiť sám. V prípade, že máte pochybnosti, poraďte sa s učiteľkou v materskej školy. Ak vaše pochybnosti pretrvávajú alebo ak vám učiteľka v MŠ odporučí dôkladnejšie posúdenie pripravenosti dieťa do školy,, kontaktujte CPPPaP v mieste trvalého pobytu a žiadajte si tzv. depistáž. Nechajte si poradiť od odborníka, odklad povinnej školskej dochádzky nie je tragédia, naopak, už v prvých týždňoch sa môže prejaviť skutočnosť, že dieťa nebolo zrelé na nástup do školy a spravidla môžete očakávať komplikácie v jeho výchovno-vzdelávacom procese.

 • Ak som presvedčený, že pre moje dieťa bude najlepší odklad, musím sa zúčastniť overovania dokladov?

Každý rodič, ktorého dieťa do 30. augusta dovŕši 6. rok života, musí svoje dieťa v termíne, ktoré škola ponúka, zapísať. Po zápise komunikuje s materskou škôlkou a oboznámi ju s odkladom. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, následne rodič informuje o tejto skutočnosti základnú školu, do ktorej dieťa zapísal. Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o neprijatí z dôvodu pokračovania dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

 • Ak viem, že budem žiadať pre svoje dieťa odklad, musí sa zúčastniť osobného pohovoru?

Účasť na osobnom pohovore dieťaťa nie je nevyhnutná, len odporúčaná. Avšak zápisu sa dieťa musí zúčastniť.

Predčasné zaškolenie

 • Moje dieťa je veľmi šikovné, ale šesť rokov bude mať až po 30. auguste. Môže nastúpiť do školy?

Môže, ale pre nástup do školy je nevyhnutné komplexné vyšetrenie z CPPPaP a úspešné absolvovanie osobného pohovoru.