Akcie školy – apríl 2022:

1.4. – duchovná obnova – VII.A

V piatok, 1.4.2022, sa žiaci VII.A zúčastnili duchovnej obnovy. Najprv sa pomodlili krížovú cestu na bratislavskej Kalvárii. Potom sa presunuli do Františkánskeho kostola. Brat Simeon tu odslúžil sv. omšu a povodil žiakov po zákutiach kostola. Videli nádhernú kaplnku v gotickom štýle, relikviu sv. Reparáta, či rôzne cennosti z dočasnej výstavy klenotov. Najväčší úspech však mala asi krypta.

 

6.4. – Teambuilding – V.OA

V rámci kolektívu je stále čo objavovať, vylepšovať… Jedným z vhodných  prostriedkov na upevnenie vzťahov v triede je teambuilding. Je to čas, počas ktorého sa na základe vhodných činností, spolupráce a spätnej väzby buduje dobre fungujúci triedny kolektív. Zopár motivačných hier si žiaci z triedy V.OA vyskúšali počas triednických hodín ešte v predkrízovom období. Lepšie je to v mimoškolskom prostredi, preto sa teambuilding realizoval 6. apríla 2022 v sále a na ihrisku pri Farskom kostole sv. Vincenta de Paul. Prostredníctvom hier zameraných na spoluprácu sa dievčatá a chlapci V.OA spoločne snažili riešiť rôzne prekážky a následne ich analyzovať. V prestávkach si zahrali kalčeto a stolný tenis. Ďalšou časťou tohto stretnutia bol futbalový zápas zmiešaných družstiev. Dievčatá, ktoré oddychovali, sa medzitým rozprávali s pátrom Petrom a pochutnali si na zmrzline.

Takýmto tímovým dňom (chcelo by to aspoň 2) sa dosiahne lepšia komunikácia medzi spolužiakmi, a to na úrovni rozumovej, emocionálnej a duchovnej.

 

6.4. – Testovanie 9

Všetci žiaci 9. ročníka ZŠ absolvovali celoslovenské Testovanie 9. Písali testy z matematiky a potom z slovenského jazyka a literatúry. Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Testy z oboch predmetov mali po 30 úloh.  Test zo slovenského jazyka obsahoval popri 20 úlohách s výberom odpovede aj 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky bol zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci mali na riešenie testu zo slovenčiny k dispozícii 70 minút a na matematiku 90 minút. Všetky testy boli vyhodnocované centrálne elektronicky.

 

7.4. – Školská krížová cesta

V tento predveľkonočný deň sa na školskom dvore uskutočnila školská krížová cesta pre všetkých záujemcov z radov rodičov, učiteľov aj žiakov, ktorí sa striedali v predmodlievaní. Krížovú cestu sme obetovali za pokoj a mier na celom svete.

 

8.4. – Prednáška – prvá pomoc – VII.A,B

V tento deň prišli profesionálni záchranári prezentovať poskytovanie prvej pomoci. Ich ukážky boli názorné a zaujímavé. Spolu so VII.A sa ich zúčastnila aj trieda VII.B a skupina žiakov zúčastňujúca sa Dofe.

 

8. – 9.4. – zápis do 1.r. ZŠ

V piatok a v sobotu mali rodičia predškolákov možnosť zapísať svoje ratolesti do 1.ročníka našej základnej školy. O zápis bol veľký záujem. Zapísali sme 93 detí, z nich budú mať niektoré deti odklady.

 

11.4. – Klokan

Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete organizovaná neziskovou organizáciou Talentída na podporu talentovanej mládeže. V tomto školskom roku sa na nej zúčastnilo 140 žiakov našej školy, z toho 28 z 2. stupňa ZŠ. Sú v nej netradičné matematické úlohy, ktoré určite významnou mierou prispievajú k rozvoju logického myslenia detí. Úspešných riešiteľov potešia diplomy a vecné ceny.

 

12.4. – Okresné kolo Matematickej olympiády

Matematickú olympiádu vyhlasuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou matematickej olympiády. Na jednotlivých školách ju zaisťujú učitelia matematiky. Matematická olympiáda sa na Slovensku organizuje každý rok od roku 1950. Súťaž má v každom ročníku niekoľko kôl. Prvé je vždy domáce kolo, v ktorom majú žiaci niekoľko mesiacov na vyriešenie 6 úloh. V kategóriách Z5 až Z9 po domácom kole nasleduje okresné kolo; v kategórii Z9 nasleduje ešte krajské kolo. V tomto školskom roku sme mali  štyroch úspešných riešiteľov.

 

13.4. – Predkolo – malý futbal – výber žiakov ZŠ

Po perfektnom bojovnom výkone sa nám podarilo postúpiť do okresného kola súťaže v malom futbale. Pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci, ktorí predviedli výborné výkony a prezentovali sa nielen dobrým technickým futbalom ale aj bojovnosťou. Proti nám nastúpili tiež futbalisti z klubov v Bratislave.
Veríme, že sa nám podobne bude dariť aj na okresnom kole.
Bachova 2:2 Drieňova
Bachova 6:0 Vrútocká
Bachova 3:0 Metodova

21.4. – Okresné kolo Biologickej olympiády (ZŠ)

V apríli sa konalo aj okresné kolo biologickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali dve dievčatá zo siedmeho ročníka ZŠ.

 

22.4. – beseda s autorom knihy o Petre Vlhovej (ŠKD)

Pre deti 4.ročníka ZŠ pripravili pani učiteľky z ŠKD besedu s pánom Jurajom Berzedím – autorom knihy o Petre Vlhovej. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z Petrinho detstva, začiatkov lyžovania, „pikošky“ zo zákulisia pretekov, i čo-to z jej plánov do budúcnosti.

      

 

23.4. – brigáda na školskom dvore

V sobotu 23. apríla 2022 sme spojili svoje sily, rodičia s deťmi, vychovávateľky a učiteľky, aby sme skrášlili a zlepšili pobyt detí na školskom ihrisku. Vyrobili sme hernú zónu z borovicových pníkov, spevnili a ukotvili sedenie, ktoré nám bolo darované. Podarilo sa nám urobiť výkop na uloženie hadíc na závlahu, následne pohrabať a vyrovnať zeminu. Potom sme sa pustili do zatrávňovania prašnej časti školského ihriska. Aj počasie nám bolo naklonené, večer prišla prirodzená závlaha. Bol to veľmi príjemný deň. Veľká VĎAKA všetkým zúčastneným.

 

26.4. – okresné kolo McDonald´s Cup

Veľký úspech našich malých futbalistov! Vybrané dievčatá a chlapci z 1.stupňa vybojovali v silnej konkurencii v okresnom kole súťaže McDonald´s Cup 1.MIESTO. Družstvo postupuje do krajského kola. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

28.4. – Komparo – žiaci 4.ročníka ZŠ

Naši štvrtáci si potrápili hlavičky na úlohách Kompara. Odpovedali na otázky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy a vlastivedy.

 

28.4. – Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Pripli sme si malý kvietok na podporu onkologických pacientov.

 

29.4. – vychádzka na Devín – VIII.A

Žiaci VIII.A sa zúčastnili dejepisnej vzdelávaco-poznávacej vychádzky „Po stopách Štúrovcov“. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z dejín našej krajiny a doplnili si vedomosti o Keltoch.

 

29.4. –  „Apríl – mesiac lesov“ – 1. a 2. ročník ZŠ

Dňa 29.4. ŠKD pripravil pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ tematický deň s názvom Apríl – mesiac lesov. Zábavnou formou sme si pripomenuli význam lesov vôkol nás. Na jednotlivých stanovištiach deti spoznávali stromy, vtáky, huby a oboznámili sa aj s pravidlami správania sa v lese. Poučné a zábavné aktivity skončili súťažou v gúľaní špalkov dreva.

 

 

Akcie školy – marec 2022:

10.3. a 17.3. – VII.OA – beseda na tému – priateľstvo, snúbenectvo, manželstvo, láska, výber životného partnera.

Voľba životného partnera je jedným z troch najdôležitejších životných rozhodnutí. Pani Mgr. Martina Šipošová z Centra pre rodinu v Pezinku besedovala so žiakmi o tom, čo zvažovať pri výbere partnera, čo treba mať pripravené pre čistú lásku, aké zložky obsahuje láska v partnerskom vzťahu, aké sú vývinové obdobia priateľského vzťahu. Zaujímavú besedu ukončili otázky a odpovede žiakov. 

15.3. – 17.3.2022 – písomné maturitné skúšky

Dni v polovici marca patria maturantom. Na písomných maturitných skúškach môžu ukázať, čo sa za celé svoje štúdium naučili, ako vedia zvládnuť stres a ako sa vedia „popasovať“ s rôznymi úlohami, ktoré sú centrálne zadávané pre celé Slovensko. 

21.3. – 6. a 7.r. ZŠ – školské kolo Biologickej olympiády

V tomto školskom roku prejavilo záujem riešiť biologickú olympiádu až 21 žiakov 6. a 7.ročníka ZŠ. Žiaci riešili úlohy z praktickej časti a následne teoretickú časť. 

Zo 16 úspešných riešiteľov postupujú do ďalšieho kola dvaja.

22.3. – IX.B – Vzdelávanie FIG z NBS

Žiaci z IX.B sa zúčastnili finančného vzdelávania „5 peňazí“ na tému „Príjem a práca“ pod vedením lektora z NBS.

Počas vzdelávania žiaci hľadali súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu a pripravili si svoj rodinný rozpočet. 

Žiaci sa naučili orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a na konkrétnych príkladoch sa dozvedeli o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku. Prípravou rodinného rozpočtu vytvorili priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a podobne.

22.3. – ZŠ – dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

Poslaním biblickej olympiády je najmä rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti z Biblie, vychovávať a viesť žiakov k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám, ktorých základom je Biblia. Nadobudnuté zručnosti, návyky, skúsenosti a postoje žiaci aplikujú do života.

Naše družstvo, ktoré tvorili tri žiačky z rôznych tried, bolo úspešné a skončilo na 5.mieste.

23.3. – VIII.A, VIII.B – Exkurzia

Téma ôsmackej exkurzie bola: Komplexný pohľad na prírodné pomery a hospodárstvo Trnavského kraja

Žiaci VIII.A a VIII.B si individuálne pripravili príspevky k témam ako

-Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

-hnedozeme a černozeme Podunajskej nížiny

-Priemysel Trnavy

-kúpeľníctvo Piešťan

-Pohoria Karpát

-Mohyla M.R.Štefánika – jeho život

atď.

Formou krátkych referátov informovali samostatne svojich spolužiakov o danej téme.

Na základe dobrej odozvy od žiakov aj učiteľov sa zameriame v ďalšej exkurzii aj na Nitriansky a Trenčiansky kraj.

23.3. – Krajské kolo Biologickej olympiády pre stredné školy

Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. 

Do krajského kola sa prebojovali štyria žiaci gymnázia. Všetci boli úspešní riešitelia. Patrí im gratulácia a veľká vďaka za reprezentáciu školy.

23.3. – Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia sa uskutočnila 23.3. 2022  – išlo o súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú študentmi a študentkami stredných škôl. Cieľom OKM je zvyšovať mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s informáciami u mladých ľudí. Snaží sa ich naučiť overovať správy, rozumieť štatistikám, hodnotiť presvedčivosť argumentácie a vnímať rôzne manipulatívne techniky. 

Úlohy OKM sa delia do troch tematických častí. Prvá časť sa zameriava na mediálnu gramotnosť a overovanie informácií. Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, hlavne pri interpretácií dát a písaného textu. Tretia časť cvičí argumentáciu – schopnosť logicky, konštruktívne a slušne obhajovať pozíciu.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

  • 1. – 2. ročník SŠ
  • 3. – 5. ročník SŠ

 

25.3. – VII.OA – Inovačný workshop

Workshop bol zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov.

Trval 5 hodín, počas ktorých sa študenti VII.OA zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti,

Žiaci si vyskúšali techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príkladoch z praxe. Úspešný workshop viedol náš bývalý žiak Martin Agner spolu s kolegom.

29.3.a 30.3. Okresné kolo Pytagoriády

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. A keďže naši žiaci boli úspešní v školskom kole, postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v dňoch 29.3. a 30.3.2022. S úlohami sa popasovalo 33 žiakov, z ktorých bolo 10 úspešných. Gratulujeme. Všetkým účastníkom okresného kola ďakujeme za snahu.

28.3. sme oslávili Deň učiteľov

V tento deň nás milo prekvapili rodičia z OZ Vincentínum. V doobedňajších hodinách nám poskytli možnosť dať si krátku, ale intenzívnu masáž, ktorá povzbudí telo aj myseľ, odstráni únavu a napätie, dobije baterky, prebudí kreativitu, ale najmä šíri dobrú náladu.

Ďakujeme!!!

29.3. – VII.A, VII.B,V.OA – Ekotopfilm

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Naši žiaci mohli vidieť tajný život veveričiek, zistili, kde všade žijú a akým spôsobom. Odhalili záhady a krásy národného parku Yellowstone. Navštívili ostrov Bioko, pokrytý dažďovým pralesom a obývaný neznámymi tvormi.

Vo filme Veľkí a malí – extrémy prírody si prešli všetky zvieratká od mravcov až po žirafu. 

Cieľom týchto náučných filmov je upozorniť na nadmernú spotrebu, neuvedomelé správanie, neúctu k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou. 

29.3. – VIII.A, VIII.B – beseda o Trestnom práve

Cieľom akcie bolo prehĺbenie vedomostí z Trestného práva. Deti sa dozvedeli, kedy sú za svoje skutky trestne zodpovedné, kto vystupuje na súde, aké tresty im môže súd udeliť.

Na záver si zahrali inscenáciu súdneho procesu. Sudca mal oblečený na sebe talár, ktorý priniesol pán JUDr. Karol Posluch, ktorý viedol celú besedu.

30.3. – 1. stupeň ZŠ – Hviezdoslavov Kubín

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme zorganizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Táto celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. 

priebežne v mesiaci marec – Duchovné obnovy pre žiakov

Renovácia priestorov školy

Počas jarných prázdnin sa nám podarilo vymaľovať priestory chodby na 3. aj 2. poschodí.

Vďaka OZ Vincentínum, ktoré nám zakúpilo nábytok, sa nám do týchto priestorov podarilo umiestniť čitateľský kútik aj oddychové zóny.

 

Akcie – február 2022:

– 1.2. a 3.2 – beseda  – protidrogová prevencia – VIII.A, VIII.B

Drogová závislosť predstavuje aktuálny problém s celospoločenským významom. S užívaním drog a omamných látok sa dnes stretávame už aj na základných a stredných školách. Okrem užívania nealkoholových drog je frekventovaným javom aj nadmerné užívanie alkoholu a fajčenie u dospievajúcich, ktoré vážne narúša a ohrozuje ich vývoj.
Lektor z CPPPaP prišiel našich žiakov nielen informovať o nežiaducich účinkoch drog a omamných látok, ale aj besedovať o dôležitosti vytvárania a formovania ich postojov k drogám.  Svojím pútavým rozprávaním žiakov zaujal.

– 9.2. – Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. – 9. ročníka základných škôl, žiakom prímy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. – 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl. Našu školu na okresnom kole v kategórii F v tomto školskom roku úspešne reprezentovali Dávid Kandray a Hugo Nagy (obaja zo VI.B). Ďakujeme.

– 10.2. – školské kolo SOČ

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta. SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva, čo ich zaujíma, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. A čo takáto práca dá študentovi? Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady, získa zručnosť v práci na počítači, naučí sa, ako písať práce, čo sa mu neskôr zíde pri písaní seminárnych, bakalárskych, resp. diplomových prác.

V tomto školskom roku naši starší študenti prezentovali svoje práce a povzbudili svojich mladších spolužiakov k zapojeniu sa do tejto významnej súťaže.

– 10.2. – Okresné kolo Biologickej olympiády

Biologická olympiáda je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D a E. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskomkrajskom a celoštátnom. Riešitelia súťažia v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch kolách – školskéokresnékrajské a celoštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).  Našu školu na okresnom kole v tomto školskom roku úspešne reprezentovali Dominika Jediná z IX.B a Matúš Pacher z VIII.B. Ďakujeme.

– 14.2. – Sviatok sv. Valentína

Viete, ako vznikol tento sviatok?

Valentín bol biskupom, ktorý napriek zákazu rímskeho cisára Claudia II. tajne sobášil zamilované páry. Biskup skončil vo väzení, kde sa zamiloval do dozorcovej slepej dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred popravou jej napísal odkaz: „Od tvojho Valentína.“ Tak vznikla prvá symbolická valentínka. Sviatok sv. Valentína však vznikol až o pár storočí neskôr. Na počesť biskupa Valentína ho 14. februára 496 vyhlásil pápež Gelasius.

Na našej škole sme „valentínky“  poslali všetkým tým, ktorých máme radi.

– 23.2. – Deň otvorených dverí na Gymnáziu

Dňa 23.2. sa na našom gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci 9.ročníka ZŠ dostali informácie o možnosti štúdia na našom znovu otvorenom 4-ročnom gymnáziu, o tom, čo žiakom ponúkame, aké sú podmienky prijatia a odpovedali sme na otázky záujemcom o štúdium.

– 24.2. – Karneval v ŠKD

Karneval je sviatočný čas, ktorý sa vyskytuje pred obdobím pôstu. Naši prvostupniari si pripravili krásne masky a vytvorili sprievod, ktorý spevom a hudbou obyvateľom okolia školy pripomenul čas fašiangov. Každá maska bola ocenená. Na záver sa deti zabavili na diskotéke.

 

Akcie – január 2022:

– 10.1. – V.OA – Adorácia v kaplnke školy

Dňa 10.1. sa uskutočnila  počas 1. vyučovacej hodiny adorácia v kaplnke školy. Adorácie sa zúčastnila trieda V.OA spolu s vyučujúcimi RIN v tejto triede a s p. Šaradinom. Žiaci si celú adoráciu moderovali sami. Na konci adorácie udelil p. Šaradin všetkým požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

– 11.1. – školské kolo Biologickej olympiády
Dňa 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády  – kategória C, teoreticko-praktická časť.
Súťažilo sa online cez platformu Edupage.
Zapojilo sa 21 žiakov: VIII.A (5), VIII.B (7), IX.A (7), IX.B (2)
Zo zapojených žiakov bolo 19 úspešných a dvaja neúspešní.
Najlepší v školskom kole: Matúš Pacher (VIII.B) a Dominika Jediná (IX.B). postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10.2..

– 13.1. – Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nás reprezentovali žiaci:

Dávid Uhliar (VII.A), Dominika Jediná (IX.B), Martina Helena Gaštan (VI.OA) a Adela Novická (VIII.OA). Najlepšie sa darilo Dominike Jedinej, ktorá v silnej konkurencii obsadila pekné 3.miesto. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu.

 

 – 19.1. – OK NEJ

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali na okresnom kole žiaci: Filip Dovičovič zo VII.OA a Matej Schramko z VIII.OA.  Matej získal 3. miesto v okresnom kole. Ďakujeme.

 

– 25.1. – Hviezdoslavov Kubín – 2. – 4.ročník ZŠ

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V školskom kole sa najlepšie umiestnili títo žiaci:

Poézia:

1. miesto: Pintérová Hana (II.C)

2. miesto: Nahálka Nino (II.A)

3. miesto: Zúggó Filip (IV.A)

Próza:

1. miesto: Marešová Terézia (IV.A)

2. miesto: Koščuš Michal (III.C)

3. miesto: Hradílek Šimon (III.B)

Výhercom blahoželáme.

 

– Výtvarná výzva čerpacia stanica – vyhodnotenie

Spoločnosť Shell pozvala našich žiakov zapojiť sa do výtvarnej výzvy  „Čerpacia stanica v roku 2051“, ktorú zorganizovala pri príležitosti 30. výročia svojho pôsobenia na česko-slovenskom trhu.

Cieľom výtvarnej výzvy bolo získať od detí kresby s ich predstavou o tom, ako sa bude jazdiť v roku 2051. Ako budú vyzerať autá a čerpacie stanice o 30 rokov?

Každá trieda, ktorá sa na výtvarnej výchove zapojila a poslala kresby žiakov, získala odmenu pre celú triedu.

 

– Kampaň Sladká pomoc

Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorou aj my pomáhame deťom a mládeži v misijných krajinách. Misijné čokoládky si kupovali deti v ŠKD. Za 840 predaných čokolád sa získalo 420 eur, ktorým podporíme projekty pre deti a mládež v Afrike.

 

Akcie – december 2021:

– 1.12. – Komparo – VIII.B

Tak, ako žiaci VIII.A v novembri, aj žiaci z VIII.B si mohli vyskúšať testy Kompara.

 

– začiatok decembra – Projekt Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

 Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Aj my sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Týmto nezištným činom sme chceli potešiť seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček, chceli sme im vyčariť úsmev na tvári a zahriať pri srdci láskou, ktorú sme im – okrem hmotných vecí – zabalili do krabice. Naplnili sme až 89 krabíc!

 

 – začiatok decembra – Vianočná výzva: Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch

 Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Opäť sme sa aj my zapojili do tejto ušľachtilej výzvy a starkým sme poslali 276 vianočných pozdravov.

  

– 6.12. – Mikuláš

Ďakujeme Mikulášovi, že si aj tento rok našiel cestu do našej školy. Privítali sme ho s nadšením. Potešili sme sa aj malým darčekom, ktoré nám priniesol vo svojom batohu.

 

– 7.12. – VII.A, VII.B – Prednáška o reprodukčnej sústave

V tento deň sa  nám podarilo uskutočniť prednášku o reprodukčnej sústave pre žiakov siedmych ročníkov. Ďakujeme MUDr. Michaele Jakubovej a MUDr. Veronike Holíkovej za to, že si našli čas a boli ochotné prednášať v online priestore. Prednáške predchádzala možnosť anonymne sa popýtať na otázky k téme prostredníctvom schránok umiestnených v triedach. Aj keď sa na túto formu „chytilo“ iba zopár odvážlivcov, otvorenosť, bezprostrednosť a takt prednášajúcich spôsobili, že diskusia po prednáške trvala dlhšie, ako sme predpokladali.

 

– 8.12. – Pytagoriáda – 2. – 4.ročník ZŠ

Naši najmenší žiaci vypracovávali úlohy školského kola Pytagoriády. Okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhodoval aj čas. Naši žiaci sú šikovní a dobre sa popasovali so všetkými úlohami.

 

Akcie – november 2021:

– 2.11. – VIII.OA a 9.11. – VII.OA – Online prednášky z Ústavu molekulárnej biológie v rámci Týždňa vedy a techniky

Naši maturanti sa v rámci Týždňa vedy a techniky zúčastnili na online prednáškach so zaujímavými témami. Žiaci sa mohli dozvedieť viac informácií o streptomycétach – najvýznamnejších producentoch antibiotík, mohli nazrieť do štruktúry DNA ako „kódu života“ a podrobnejšie preskúmať bielkoviny.

 

– 2.11- – 3.11. – žiaci 9.ročníka ZŠ – testy na voľbu povolania

Ako každý rok, tak aj v tomto školskom roku mali žiaci 9.ročníka ZŠ možnosť absolvovať testy na voľbu povolania. Testy umožňujú zistiť, ktoré povolanie je pre žiaka najvhodnejšie, na akú profesiu má najlepšie predpoklady a v akej práci nájde skutočnú sebarealizáciu.

 

– 5.11. – maturanti – stužkovanie

V piatok, 5.11., nahradilo stužkovú slávnosť „stužkovanie“. Protipandemické opatrenia nedovolili združovať väčšie množstvo ľudí, ale naši maturanti sa vynašli. Stužkovanie začalo sv. omšou a pokračovalo v užšom kruhu krátkym programom a pripínaním stužiek. Maturantom prajeme veľa šťastia pri skúškach.

 

– 8.11 – 12.11. – prihlásení žiaci – iBobor

Táto veľmi obľúbená súťaž mala pokračovanie aj v tomto školskom roku. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Žiaci takmer celej školy sa v tréningovom kole stretli so zaujímavými úlohami.

 

– 11.11. – Komparo – VIII.A

 Komparo je jedinečná príležitosť pre žiakov 8.ročníka ZŠ vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú o rok na Testovaní 9. Žiak, ktorý sa zúčastní na testovaní, dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

 

– 15.11. a 18.11 – 19.11. – Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre žiakov, ktorej úlohou je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov. Súťaž má dve časti – písomnú a ústnu. Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie (interlokútora). V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikačná spôsobilosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

 

– 23.11. – žiaci 9.ročníka ZŠ – vzdelávanie z NBS – finančná gramotnosť

 Cieľom neformálneho vzdelávania na tému „Príjem a práca“ je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúkol lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšali rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu. Naučili sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch. Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

 

– 26.11. – olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila aj na našej škole, tentokrát formou online testu. Študenti sa v školskom kole popasovali nielen s neľahkou gramatikou a slovnou zásobou, ale preukázali aj nadobudnuté zručnosti počúvať a čítať s porozumením.

 

Akcie – október 2021:

 – 1.10. – celá škola – Európsky deň  jazykov

Európsky deň jazykov síce je určený na 26.9., ale na našej škole sme si ho pripomenuli 1.10.. Do tejto akcie boli zapojení všetci žiaci školy. Študenti V.OA, VI.OA a VII.OA pripravili pre svojich mladších spolužiakov stanovištia v okolí školy, na ktorých riešili úlohy spojené s jazykmi a kultúrou európskych krajín. Študenti sa snažili pripraviť úlohy „na mieru“ pre jednotlivé ročníky a počas akcie sprevádzali skupinky žiakov po jednotlivých stanovištiach.

Okrem pripomenutia si bohatstva a pestrosti jazykov a kultúr na našom kontinente sme takto chceli urobiť krok k bližšej spolupráci medzi jednotlivými ročníkmi našej školy.

Niektoré triedy ZŠ pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov obohatili tento deň tematicky zameranou výzdobou. Na hodinách cudzích jazykov prebiehali aj rôzne aktivity spojené s týmto dňom – napr. Larina cesta po Európe a iné.

 

– 15.10. – VIII.A – exkurzia do historickej časti Bratislavy

Žiaci z VIII.A navštívili historické centrum Bratislavy. Najprv si pripravili krátke informácie o zaujímavých budovách historického jadra, historky starej Bratislavy, povesti  a iné.  informovali svojich spolužiakov Na jednotlivých stanovištiach oboznamovali s históriou svojich spolužiakov. Vzhľadom na poctivú prípravu a skvelé prevedenie ich pani učiteľka Ďuricová ohodnotila známkou 1.

Exkurzia je súčasťou projektového a zážitkového vyučovania GEO, v rámci témy SR- Bratislavský kraj pre 8.ročník ZŠ.

Z dôvodu pozitívnych ohlasov rodičov a žiakov bude učiteľka Geografie v tejto forme vyučovania pokračovať.

 

– 15.10. – VII.OA, VIII.OA  – Veľtrh vysokých škôl

V Incheba Expo aréne sa v dňoch 12.10. – 15.10.2021 konal veľtrh vysokých škôl. Každoročne sa na ňom zúčastňujú aj študenti nášho gymnázia. Veľtrh poskytuje kompletný prehľad štúdia po maturite. Na prednáškach sa študenti dozvedia všetko o štúdiu, fakultách, študijných programoch, vybaveniu školy aj aktivitách, ktoré vysoké školy ponúkajú. Užitočná je aj možnosť urobiť si online Test študijných typov. Študent tak zistí, na ktoré študijné oblasti sa najlepšie hodí a ľahšie si vyberie tú najlepšiu školu preňho.

 

– 15.10. – VIII.B, IX.A, IX.B  – Olympiáda zo slovenského jazyka

Poslaním olympiády zo slovenského jazyka je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách, umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni, prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ. Tohtoročné úlohy boli náročné, ale žiaci boli dobre pripravení.

 

– 18.10. – II.C, II.D – exkurzia do ovocných sadov

V rámci programu školské ovocie naši žiaci navštívili ovocné sady v Dunajskej Lužnej, kde im odborníci vysvetlili cestu ovocia od zasadenia semienka až po konzumáciu.

 

– 18.10. – Milión detí sa modlí ruženec

Aj v tomto roku sme sa zapojili do kampane Milión detí sa modlí ruženec.

Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbová iniciatíva sa potom rýchlo rozšírila do celého sveta.

 

– 20.10. – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov ôsmych a deviatych ročníkov z takmer tisíc zapojených škôl. Netradičné školské kolo realizované online formou malo viacero výhod. V aktuálne nestálej epidemiologickej situácii, pri možných zavretých triedach a žiakoch v karanténe bolo prostredníctvom elektronickej formy umožnené súťažiť všetkým. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry bude vďaka organizácii IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže ďalej pokračovať svojím okresným kolom už 12. 11. 2021 a zúčastniť sa ho budú môcť všetci víťazi školských kôl, ktorí sú zároveň úspešnými riešiteľmi. Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii bude aj toto kolo prebiehať online.

 

Akcie –september 2021:

 – 12.9. – 15.9. – Návšteva Svätého Otca na Slovensku

V dňoch 12.9. – 15.9. poctil Slovensko návštevou Svätý Otec. Viacerí učitelia a žiaci sa aktívne podieľali na príprave návštevy ako dobrovoľníci.

Pápež František v apoštolskom liste Patris corde upriamil pozornosť na otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého príklad nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľadať ho v každodennom živote. Svätá Rodina nás povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom.

Motto: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“ vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku posilnila našu vieru a oživila túžbu napredovať po stopách Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život“ (Mt 20, 28).

 – 23.9. – III.B – Návšteva Slobody zvierat

Žiaci III.B sa zúčastnili vzdelávacieho programu PES.  Tento vzdelávací program previedol žiakov životom psíka, ktorý žije na ulici, v útulku a nakoniec v šťastnej rodine.
Naučili sa, že mať zvieratko znamená aj povinnosti a vyžaduje veľa času. Zároveň žiakov  poučuje o tom, ako sa ku psíkovi správať, aby bola zachovaná ich bezpečnosť. Žiaci si po absolvovaní tohto programu uvedomili zodpovednosť voči psíkovi ako cítiacej bytosti. Nakoniec mohli psíkov aj vyvenčiť.

Akcie školy

Akcie školy – apríl 2022: 1.4. – duchovná obnova – VII.A V piatok, 1.4.2022, sa žiaci VII.A zúčastnili duchovnej obnovy. Najprv sa pomodlili krížovú cestu na bratislavskej Kalvárii. Potom sa presunuli do Františkánskeho kostola. Brat Simeon tu odslúžil sv. omšu a povodil žiakov po zákutiach kostola. Videli nádhernú kaplnku v gotickom štýle, relikviu sv. Reparáta, či rôzne […]