Spojená škola sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2007/2008 po prvý raz otvorila osemročné gymnázium. Máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.

Okrem anglického jazyka sa žiaci učia ďalší cudzí jazyk, ktorý si zvolia z ponuky – španielsky jazyk a nemecký jazyk.

Vo vyšších ročníkoch sme zaviedli povinný predmet Praktické cvičenia, kde sa žiaci môžu zdokonaľovať vo vedomostiach a zručnostiach z prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia).

Dôraz kladieme na voliteľnosť predmetov, možnosť profilácie každého študenta a zodpovedný prístup k štúdiu. Študenti našej školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku aj v zahraničí.

Absolvent našej školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo dobre vybavený, zručný v používaní IKT, schopný vyjadriť a obhájiť svoj názor.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Okrem povinného štúdia si žiaci môžu vybrať zo širokej ponuky záujmových krúžkov.

Žiaci sa môžu zapojiť do tvorby školského časopisu, navštevovať kurz spoločenských tancov, bojovať o medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu (DofE), vyjadriť svoj názor a aktívne pracovať v Žiackej rade a v ďalších krúžkoch, ktoré škola každoročne ponúka a obnovuje.

Od školského roku 2018/2019 už neotvárame prvé ročníky osemročného gymnázia.

Informácie k maturitám 2023

Všetko k tohtoročným maturitám nájdete na osobitnej stránke.