Video o našom gymnáziu

Informácie o prijímačkách na 4-ročné gymnázium

Spojená škola sv. Vincenta de Paul školskom roku 2024/2025 prijme do 1. ročníka štúdia na 4-ročnom gymnáziu 26 nových žiakov a žiačok.

NOVÉ!   Podmienky prijatia na gymnázium v školskom roku 2024/25

Dôležité dátumy:

  • do pondelka 20. marca 2024 – zaslanie prihlášky na SŠ
  • štvrtok 2. mája 2024 – 1. termín prijímacích pohovorov
  • pondelok 6.mája 2024 – 2. termín prijímacích pohovorov
  • do 6.júna 2024 – zverejnenie konania 2.kola
  • 18.júna 2024 – 2.kolo prijímacích pohovorov (pre neprijatých žiakov 9.ročníka ZŠ)

  

V triede, ktorá má všeobecné zameranie, sa vyučuje podľa novovytvoreného učebného plánu.

Vo väčšine predmetov sa učivo dané učebnými osnovami preberie počas prvých troch rokov.  V 3. a 4. ročníku je možnosť viac sa venovať voliteľným predmetom, o ktoré má žiak záujem. Študenti našej školy sú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku aj v zahraničí.

Počas štúdia sa  žiaci okrem anglického jazyka budú učiť ďalší cudzí jazyk, ktorý si zvolia z ponuky – španielsky jazyk, nemecký jazyk alebo taliansky jazyk.

Vo všetkých štyroch ročníkoch sme zaviedli povinný predmet Praktické cvičenia, kde sa žiaci môžu zdokonaľovať vo vedomostiach a zručnostiach z prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia).

Okrem videa si môžete prezrieť aj textovú prezentáciu.

Absolvent štvorročného gymnázia je všeobecne vzdelaný, jazykovo dobre vybavený, zručný v používaní IKT, schopný vyjadriť a obhájiť svoj názor.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Okrem povinného štúdia si žiaci môžu vybrať zo širokej ponuky záujmových krúžkov.

Žiaci sa môžu zapojiť do tvorby školského časopisu, navštevovať kurz spoločenských tancov, bojovať o medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE), vyjadriť svoj názor a aktívne pracovať v žiackej rade a v ďalších krúžkoch, ktoré škola každoročne ponúka a obnovuje.

Štúdium na našej škole je bezplatné.

Vzorové úlohy na prijímacie skúšky

Užitočné odkazy

Aktuality

Skrátená adresa tejto stránky: 4g.vdp.sk