Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

Milí stravníci,
v novom školskom roku 2023/2024 bude školská jedáleň vydávať stravu
od pondelka 4. septembra 2023.

Informácie pre zákonného zástupcu

  1. Strava v školskej jedálni sa  poskytuje iba na základe čipu.
  2. Stravné (ak nie je poskytnutá dotácia na stravu) spolu s poplatkom za réžiu musí byť uhradené vopred do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom má byť vydaná strava. Odhlasovanie a prihlasovanie obedov je potrebné urobiť najneskôr:

v daný deň

do 7.15 hod. iba prostredníctvom systému EduPage.

Po uvedenom termíne odhlasovanie a prihlasovanie nie je možné.

Údaje k platbám

Číslo účtu

SK 21 0200 0000 0012 0181 3758

Identifikácia platby

meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada

Výška platieb je vždy podľa pracovných dní – určuje systém EDUPAGE.

Výška stravného

Školská jedáleň sa riadi 2. finančným A-pásmom:

ŽIACI

1. stupeň

hodnota jedného obeda

1,50 € (+ 12,– € režijné náklady)
2. stupeň

hodnota jedného obeda

1,70 € (+ 12,– € režijné náklady)
3. stupeň

hodnota jedného obeda

1,90 € (+ 12,– € režijné náklady)

Hodnota režijných nákladov je 12,– € na mesiac. Rodič je povinný hradiť režijný náklad aj pri dotovaných obedoch.

Režijné náklady sa nehradia iba pri úplnom odhlásení zo ŠJ.

Nedoplatok na stravnom z minulého školského roku musí byť uhradený obratom.

O jedálnom lístku

Jedálny lístok je zostavený podľa hygienických predpisov pre školské stravovanie, receptúry sú brané z materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, hmotnosť porcie tiež podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie podľa vekovej skupiny.

Oľga Feketeová
vedúca školskej jedálne

mail: jedalen@vdp.sk
stránka šk. jedálne: jedalen.vdp.sk
telefón šk. jedálne: +421 2 4342 1217

Súvisiace stránky

2 thoughts on “Informácie k stravovaniu v novom šk. roku 2023/24

    • vdp.sk says:

      Pri externých stravníkoch je najprv potrebné doručiť zoznam žiakov, ktorí majú záujem o stravu, pretože s nimi musí chodiť pedagogický dozor. Musia takisto vyplniť zápisné lístky. Tieto záležitosti už naša pani vedúca jedálne v týchto dňoch riešila so SSOŠ Exnárova a obedy by už mali byť poskytované.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *