Vítame pápeža vatikánskou vlajkou

Počty tried v ročníku

V školskom roku 1994/1995, v období, keď škola vznikala, sa otvorili na 1. stupni všetky ročníky po jednej triede. Ako sa škola vzmáhala, postupne pribúdali ďalšie triedy v ročníkoch a v posledných rokoch sa ich počet ustálil na 3 – 4 triedy v ročníku. Vzhľadom k tomu, že školský zákon upravoval počty žiakov v 1. ročníku na 21 (novelizácia zákona s účinnosťou od 1.1. 2022 upravuje tento počet na 25) a predovšetkým k priestorovým limitám v malej budove, sa otvorili vždy menšie triedy v 1. ročníku a následne sa v 2. ročníku spojili do menšieho počtu tried s vyšším počtom žiakom.

Špecifiká 1. ročníka

Prvé kroky našich prváčikov v prvý deň vedú v sprievode svojich nových pani učiteliek do kostola, kde im kňaz na záver svätej omše požehná školské tašky. Aktovky budú tou významnou pomôckou k dosiahnutiu ich cieľa – k vzdelaniu. V septembri v rámci ŠKD v mesiaci september prváčikovia absolvujú prijímací ceremoniál – Pasovačka.

V prvom ročníku v niektorých triedach využívame nový šlabikár (S. Kapálková, L. Vencelová),  ktorého obsah rozvíja okrem iného aj súvislé vyjadrovanie detí, teda ich rozprávačské (naratívne) schopnosti, čítanie s porozumením a písanie detí. Tiež je v ponuke vyučovanie výtvarnej výchovy v angličtine v spolupráci s jazykovou školou Class – clil metóda.

Krúžková činnosť

Žiaci na 1. stupni majú možnosť prihlásiť sa do krúžkov

futbal (vedení saleziánmi), florbal, kremienok (detský folklórny súbor), robotický krúžok, lego, tvoreníčko, ŠAMT (športová akadémia Mateja Tótha), stolný tenis

V spolupráci s ZUŠ sv. Cecílie, ktorá pôsobí v blízkom okolí, je pre žiakov 1. a 2. roč. zabezpečený odchod a príchod zo školy v sprievode poverenej osoby.

Akcie a aktivity

Všetky talentované deti, to znamená že všetky deti, sa môžu zúčastňovať rôznych vedomostných súťaží ako: Pytagoriáda, Klokanko, Všetkovedko, i-bobor, Čitateľský oriešok, môžu sa zapojiť do širokej škály humanitných súťaží ako: Hviezdoslavov Kubín, A Slovo bolo u Boha, Biblia očami detí, Slávik a iné…

Pravidelne na Deň detí pre deti chystáme Vincentínsku olympiádu, rôzne tematické dni, zaujímavé  besedy s Jožkom Mrkvičkom a každoročne navštívime SND.

Zapájame sa do všetkých misijných a charitatívnych diel na škole.

Pravidelne organizujeme školy v prírode.

Žiaci 1. a 2. ročníka sú zapojení v projekte Tréneri v škole.

Prečítajte si, ako hodnotíme výchovno-vzdelávacie výsledky a správanie našich žiakov.

Skrátená adresa tejto stránky: 1.vdp.sk
Archívna verzia tejto stránky: 1.vincentdepaul.sk