Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Verzia zo dňa 20:50, 7. máj 2014; Zobrazenie aktuálnej úpravy
← Staršia verzia | Novšia verzia →
Jump to: navigation, search
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Spojená škola sv. Vincenta de Paul v období od februára 2014 do júla 2015 realizuje projekt ESF:

Názov projektu: „Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť“

ITMS kód projektu: 26140130033

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4   Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie: 4.1   Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Miesto realizácie projektu: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava

Ciele projektu: Pokračovať v úspešnej inovácii vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov s dôrazom na zosúladenie požiadaviek vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať formy a metódy vyučovania prírodovedných predmetov rešpektujúcich požiadavky vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Vzdelávať a podporiť osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov.


Skrátená adresa tejto webovej stránky

esf.vdp.sk