III.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 12:57, 13. september 2017
Matasta (Diskusia | príspevky)

← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 12:57, 13. september 2017
Matasta (Diskusia | príspevky)

Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 11: Riadok 11:
*gramatika - v škole: doplňovačka zameraná na rozlišovacie znamienka; spoločné tvorba slov so slabikami hy, hi, ky, ki, gy, gi; '''DOMA:vytvoriť 6 viet s použitím slov zo zošita''' *gramatika - v škole: doplňovačka zameraná na rozlišovacie znamienka; spoločné tvorba slov so slabikami hy, hi, ky, ki, gy, gi; '''DOMA:vytvoriť 6 viet s použitím slov zo zošita'''
 +
 +
*[http://maksik.sk/ MAKSÍK ] - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia). *[http://maksik.sk/ MAKSÍK ] - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).

Verzia z času a dňa: 12:57, 13. september 2017

Obsah

OZNAMY

13. 9. 2017

ROZVRH na zajtra:

TSV; gramatika; MAT; RIN; ANJ

* PRIPOMÍNAM úlohu z čítania, ktorú preskúšam v rámci hodiny gramatiky: Rebrík s. 8 - 10.

 • gramatika - v škole: doplňovačka zameraná na rozlišovacie znamienka; spoločné tvorba slov so slabikami hy, hi, ky, ki, gy, gi; DOMA:vytvoriť 6 viet s použitím slov zo zošita


 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 3 Zadania 1.kola


ŠKD

Tel. číslo na mobil ŠKD - vedúcu výchovy 0910852008

12.9. 2017

gramatika - v škole: U s. 5/ 2, DOMA: U 5/ 3 + do štvrtka prečítať jedenkrát nahlas z Reb. s. 8, 10

matematika - v škole: U s. 3/ 5, 6, PZ s. 6, 7, DOMA: U s. 4/ 1

RIN: Dú - naučiť odpovede na otázky č. 1.-3. ( v zošite)

ANJ/Macková - Prosím, aby si deti na hodinu nosili učebnicu, WB (Workbook - pracovný zošit) + zošit č.444 + lepidlo

Druhý zošit č. 444 je určený na písomné práce, žiaci ho odovzdajú a zostáva v škole
Deti dostali žiacke DVD, ktoré by som poprosila nahrať do počítača (originál, prosím, vrátiť) bude slúžiť ako pomoc pri domácej príprave.

. :Domáca úloha: opakovať CB (Class Book)str.4/čítať + preklad, WB (workbook)4/1,2 - dokočiť

ROZVRH na zajtra:

ANJ( skupina p. uč. Mackovej)/ INV ( p. uč. Rausová), SJL, PRI, HUV

Deti nech si prinesú pomôcky len na prvé dve hodiny. Na začiatku tretej hodiny ideme na exkurziu, vrátime sa počas piatej vyuč. hodiny. Zajtra nemá pršať, ale môže tam byť blato, tak nech majú deti vhodnú obuv.


11. 9. 2017

Posielam informácie, ktoré ste si žiadali dnes na triednom aktíve:


 • Ponuka krúžkov v šk.r. 2017/2018-1.stupeň-na vzdelávacie poukazy:

Tvoreníčko, ručné práce, pre žiakov od 2.r. - vyuč. Mgr. Z. Baričová, čas – podľa dohody, Modelársky krúžok pre I.stupeň , Mgr. R. Pažík, Kremienok, utorky a štvrtky – p. Baginová, Florbal pre I. stupeň, (pre žiakov 1.-2. a 3.-4.roč.) p. Bencel, Futbalový krúžok, Saleziáni, podľa dohody, Ponuka krúžkov v šk.r. 2017/2018-1.stupeň-hradené rodičmi priamo organizácii: Lego, Class – anglický jazyk, Športová akadémia Mateja Tótha

 • V škole si nechávam zatiaľ tieto zošity a učebnice: PZ zo SJ, PZ1 z MAT, Tajomstvá sveta, učebnica a notový zošit na HUV, zošit na diktáty, na sloh a náhradný zošit.
 • Rozvrh na zajtra: TSV, SJL, MAT, ANJ, RIN
 • 13. 9. o 10 30 hod. ideme na exkurziu do ovocných sadov (2, 50 eur doprava na dieťa).


1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

8. 9. 2017

Rozvrh na pondelok:

VYV, VYV ( priniesť plátené vrecko s pomôckami podľa zoznamu), SJL, MAT, Čít

Dnes:

 • matematika: v škole: opakovanie čís. rad do 100, postupnosti, pojmy vzostupne a zostupne, PZ s. 3, DOMA: U s. 2/ 9
 • gramatika: v škole: opakovanie delenie hlások( do zošita), pozdravy, U s. 4/ 5, DOMA: U s. 4/ 6, 7
 • čítanie: v škole: časopis Rebrík 2, 3, DOMA: Reb. s. 4 - 5 dvakrát nahlas


Srdečne Vás pozývam na triedny aktív 11. 9. o 16 00 h. v našej triede.

7. 9. 2017

*Rozvrh na zajtra:

INF/ANJ (učebnica, veľký zošit), MAT, SJL, Čít, ANJ/INF

*Dnes:

 • gramatika: v škole: U s. 3/ 2b písomne do zošita + sme si napísali rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky( ä)
 • čítanie: v škole: U s. 4, 5, do zošita sme prepísali báseň Pyžamkáči z obalu čítanky, DOMA: U s. 4, 5 jedenkrát nahlas prečítať6. 9. 2017

* Rozvrh na zajtra:

TSV (vrecúško s telocvikom); SJ-gramatika (učebnica + zošit); čítanie (čítanka + zošit); RIN (nezabudnúť zošit!!!); HUV

* Dnes:

 • MAT: v škole: PZ1 s. 2; DOMA: Uč s.2 / 1; 3
 • Gramatika: v škole: Uč s. 2 / rozbor + rozhovor; Uč. 3: Predstavenie sa: do zošita sme napísali tri vety o Jožkovi Mrkvičkovi; DOMA: napísať o sebe tri vety
 • čítanie projektov o prázdninách; prosím, aby projekty priniesli všetky deti

5. 9. 2017

Rozvrh ešte nemáme, ale vieme, že deti budú každý deň končiť o 12.45 hod. /aby ste si vedeli zadeliť krúžky/.


Prosím vypísať titulnú stranu v žiackej knižke.

Dnes sme vypisovali zošity:

 • 523: Slovenský jazyk (Gramatika); Sloh (zostáva v škole); Diktáty (zostáva v škole); Matematika; 1 náhradný zošit v škole
 • 544: Náboženstvo
 • 444: Anglický jazyk; Prírodoveda; Vlastiveda; Čítanie
 • 440: Geometria (zostáva v škole)
 • zošit na domáce úlohy (zrkadielko)
 • notový zošit: Hudobná výchova (zostáva v škole)

Zajtra prosím priniesť:

 • zošit na Dú / zrkadielko - nosiť každý deň
 • MAT - učebnica, PZ1, zošit
 • SJL - učebnica, PZ; zošit


4. 9. 2017

Vážení rodičia, zo srdca Vám prajem požehnaný nový školský rok 2017/2018.

Zajtra a v stredu vyučovanie končí 4. hodinou. Potom nasleduje ŠKD.

Podľa rozvrhu sa učíme od štvrtka.

Zajtra prosím priniesť:

 • prezuvky
 • uterák
 • všetky zošity zakúpené podľa zoznamu v obchode (nie učebnice a pracovné zošity)
 • peračník
 • priniesť pohľadnicu alebo nejaký iný drobný predmet z dovolenky - dobrovoľne28. 8. 2017

Triedna učiteľka III. B - E. Gáborová

Pomôcky do tretieho ročníka:

• Zošit 523 - 10ks

• Zošit 444 - 4ks

• zošit 440 - 1ks + podložka

• zošit na zapisovanie domácich úloh

• zošit 544- 1ks

• zošit s notovou osnovou – 1ks

• trojuholníkové pravítko s ryskou

• peračník (farebné ceruzky, obyčajné ceruzky, pentelka, písacie potreby a farebné pero – zelené, nožnice, tyčinkové lepidlo, guma)

• mapa SR – budú ju mať doma (nech má vyznačené rieky, národné parky, jaskyne....)

• VYV: pomôcky môžu byť z minulého školského roka v plátennom vrecúšku - akrylové farby, vodové farby, plochý a okrúhly štetec, voskovky, univerzálne disperzné lepidlo, dobré nožnice, igelitový obrus, paleta, handrička, zásterka alebo staré tričko, nádoba na vodu

• TEV: halová obuv do telocvične, tenisky na von, športové oblečenie primerane k počasiu

• prezuvky

• uterák s pútkom a podpisom

• tekuté mydlo, vreckovky

• obrúsok na desiatu
Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk