Výchovný poradca

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Vitajte na stránke výchovného poradcu. Na tejto stránke sa dozviete aktuálne informácie ohľadom prihlášok na stredné školy.


Výchovný poradca: Mgr. Iveta Švecová

Konzultácie: kedykoľvek po vzájomnej dohode (prosím kontaktovať e-mailom svecova@vdp.sk)


Dôležité dátumy:

1. do 10. februára 2017 zákonný zástupca žiaka pošle vyplnenú žiadosť o vystavenie prihlášky na SŠ s talentovými skúškami
2. do 20. februára 2017 zákonný zástupca žiaka podáva podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku na SŠ s talentovými skúškami výchovnej poradkyni
3. od 27. marca do 3. apríla 2017 zákonný zástupca žiaka pošle vyplnenú žiadosť o vystavenie prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok
4. do 10. apríla 2017 zákonný zástupca žiaka podáva podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku na stredné školy bez talentových skúšok výchovnej poradkyni


Poznámka: Tieto termíny je nutné dodržať.


Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

Oznamujem rodičom detí 5., 8. a 9. ročníka ZŠ

Ak máte záujem, aby vaše dieťa absolvovalo štúdium na strednej škole s talentovými skúškami, pošlite vyplnenú žiadosť o vystavenie prihlášky v prílohe na moju mailovú adresu svecova@vdp.sk do 10. februára 2017.

Na základe vami vyplnenej žiadosti vystavím vášmu dieťaťu prihlášky, ktoré bude nutné dať potvrdiť lekárovi a priložím ďalšie pokyny.

Talentové skúšky sa konajú v termíne 25. 3. - 15. 4. 2017


V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte cez moju mailovú adresu.

Prihlášky na stredné školy bez talentových skúšok

V prípade záujmu prosím rodičov piatakov (osemročné gymnáziá) a deviatakov poslať mailom v prílohe vyplnenú žiadosť o vystavenie prihlášky na svecova@vdp.sk

Žiadosť treba zaslať v termíne od 27.3. do 3.4. 2017.

Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.

Na základe vami vyplnenej žiadosti vystavím vášmu dieťaťu prihlášky, ktoré bude nutné dať potvrdiť u lekára a priložím ďalšie pokyny.

Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch: 9. 5. a 11. 5. 2017


V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte cez moju mailovú adresu.

Ďalšie informácie

Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu v termíne, ktorý stredná škola určí. Ak žiak nebude zapísaný, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium na strednej škole prijatý, stráca platnosť.


Informácie o štúdiu na stredných školách ( zoznam SŠ, kritériá na prijatie, naplnenosť tried a odborov,...) nájdete na stránke http://www.svs.edu.sk/

Informácie o duálnom vzdelávaní nájdete aj na stránke http://www.profsme.sk/


Záujemcom z iných základných škôl o štúdium na našom osemročnom gymnáziu vydáva prihlášku výchovný poradca v škole, ktorú žiak navštevuje.


Mgr. Iveta Švecová, výchovný poradca