Tlačivá a žiadosti

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search
Tlačivo formát PDF formát DOC poznámka
Ospravedlnenka stiahni stiahni toto tlačivo je v ponuke len ako návod
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania stiahni stiahni je potrebné, ak neúčasť žiaka je dlhšia ako 1 deň
Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky stiahni stiahni
Žiadosť o opakovanie ročníka stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy stiahni stiahni
Žiadosť o umožnenie absolvovať štúdium v zahraničí stiahni stiahni pre strednú školu
Žiadosť o povolenie absolvovať povinnú školskú dochádzku na škole mimo územia SR stiahni stiahni pre základnú školu
Žiadosť o prestup žiaka stiahni stiahni
Žiadosť o začlenenie (integráciu) žiaka stiahni stiahni je potrebné vyplniť aj nasledujúce tlačivá k integrácii
Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy stiahni stiahni len s vyjadrením praktického lekára pre deti a dorast
Žiadosť o čiastočné oslobodenie z vyučovania stiahni stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti - krádež stiahni stiahni
Čestné prehlásenie o kúpe stiahni stiahni vyplňuje sa v prípade, ak rodič nemá doklad o kúpe
Zápisný lístok do školskej jedálne stiahni stiahni do 5. septembra odovzdajú všetci stravníci bez výnimky
Žiadosť o prijatie do školského klubu detí stiahni stiahni
Žiadosť o odhlásenie žiaka z ŠKD stiahni stiahni
Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu stiahni stiahni
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre gymnazistov stiahni – zadná strana stiahni – predná strana
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre 2. stupeň stiahni stiahni
Žiadanka na vydanie preukazu stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti - úraz stiahni stiahni
Evidenčný list pri zápise do 1. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Evidenčný list žiakov 2.-9. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa / výplaty daňového bonusu stiahni – zadná strana stiahni – predná strana

Skrátená adresa tejto webovej stránky

tlaciva.vdp.sk