III.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

17. 1. 2018

čítanie - DOMA: 3. kapitola z knihy Operácia Orech

geometria - v škole: premieňanie jednotiek dĺžky, napr.: 4cm= mm, 60mm= cm, 8 dm= cm, 300 cm= dm, PZ: 11/ 2, 3; DOMA: U 82/ 7

prírodoveda - Voda - v zošite


16. 1. 2018

geometria - v škole: U 85/ 8, PZ G 13; DOMA: 82/ 4

gramatika - v škole do zošita - rýpať, príb. slová: rýpadlo, rypák, rypáčik + 3 vety, rytier, príb. slová: rytiersky + 2 vety; PZ VS 30 - 32; DOMA: dokončiť PZ VS po s. 32 alebo U 50/ 19; 51/ 23

15. 1. 2018

gramatika - v škole do zošita: strýc(= otcov brat; strýko, stryná, strýčko), ryža (ryžovisko, ryžový, ryžovať = získavať zlato premývaním piesku; rizoto!!!),bryndza (bryndziareň, bryndzový bryndziar, bryndzovník) + 3 vety ku každému vybranému slovu; DOMA: nie je

geometria - v škole: jednotka dĺžky - decimeter - Uč 85 / žltá tabuľka do zošita + Uč 81 / 1; PZG 12 / 1; 2; PZG s. 6; s. 7


čítanie - DOMA: kapitola číslo 2 z knihy Operácia Orech + nájsť a priniesť ukázať ukážku na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín alebo ...a Slovo bolo u Boha. Budúci týždeň bude triedne kolo.


12. 1. 2018

  • anglický jazyk St:

- naspamäť: Uč 36 / 3

- písomne: 5x slovíčka v zošite a vedieť spamäti, ako sa píšu

gramatika - v škole: do zošita - hrýzť ( jedlo, svedomie); príb. slová: obhrýzať, ohryzok, uhryznúť, hryzáky, zahryznúť + tri vety; kryť, príb. slová: skryť, skrýša, ukryť, prikryť, skrývačka + 3 vety; PZ VS s. 26-29 doma dokončiť PZ VS po s. 29.

matematika - kontrolná práca číselný rad od 0 do 1000. Od pondelka, celý týždeň bude geometria.

čítanie - Rebrík, doma, v pondelok priniesť čitateľský denník a doma hľadať ukážka prózy alebo poézie na Hviezdoslavov Kubín. O týždeň bude triedne kolo.

11. 1. 2018

matematika - v škole: PZ 59, 60; DOMA: U 45/ 4, 5

gramatika - v škole do zošita : rys- zviera, narysovaný výkres, príb. slová: rysovací,rysovať, obrys, pôdorys, ryska, rysí + vety (U 48/ 8), ryť- rozrývať povrch, robiť ryhy a vytvárať kresbu, príb. slová: rozrývať, rýľovať, rýľ, zarytý, úryvok, rytec, rytina, rydlo + vety

  • anglický jazyk - PZ 28 - 29

10. 1. 2018

čítanie - v škole: Rebrík

matematika - v škole: PZ 57, 58; DOMA: U 44/ 2, 3

prírodoveda - Skupenstvá látok - vedieť zo zošita


RIN

10.1.2018 Prosím, priniesť na kontrolu podpisové " slovníky" zo sv. omší. sr.Katarina

Oznam ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Všetci sme jedna veľká rodina
Milé deti,
Mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.
Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v pondelok, 22. 1. 2018,
by sme ich vystavili v učebni č. 30 (trieda medzi I.A a II.A v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi.

9. 1. 2018

matematika - v škole: do zošita - Porovnávanie trojciferných čísel, U 44 hore , PZ 55; DOMA: PZ 56 - dokončiť

gramatika - v škole: do zošita - Vybrané slová po r, U 47 hore + tvorba viet s príb. slovami slovu ryba ( U 47/ 2), príb. slová slovu rýchly ( U 48/ 5); DOMA: 7 viet s príb. slovami slovu rýchly8. 1. 2018

gramatika - v škole: opakovanie VS po b, m, p, PZ 26; DOMA: PZ 27/ 3, 4, 6

matematika - v škole: U 43/ 2, 5, PZ 54, DOMA: U 43/ 3, 4

čítanie - DOMA: kniha podľa vlastného výberu, do pondelka priniesť spracovaný záznam v čitateľskom denníku

ROZVRH

PONDELOK: PRV; VYV; SJL; MAT; ČÍT;

UTOROK: TSV; MAT; SJL; ANJ; RIN;

STREDA: ANJ Macková / INF Rausová; ČÍT; MAT; PRI; HUV;

ŠTVRTOK: TSV; MAT; SJL; RIN; ANJ;

PIATOK: INF Chamillová / ANJ Stankovičová; SJL; MAT; ČÍT; VLA


1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk Text tučným písmom