III.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY


RIN

Naučiť sa celé Desatoro najneskôr do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne skúšať - ústne

Prosím, aby deti mali na každej hodine RIN pracovný zošit. Najlepšie je nechávať pracovné zošity a učebnice v lavici a tak ich majú deti vždy k dispozícii, keď to potrebujeme na hodine a nemusia zbytočne nosiť domov. Pokiaľ trváte na tom, aby to nosili domov, treba im to vždy zbaliť. Ďakujem sr.Katarína


16.11. 2017 - Naučiť celé Desatoro do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne ústne skúšať

9.11. naučiť prvých 5 prikázaní Desatora - podľa zošita - nalepené

19.10. naučiť odpovede na otázky č. 26.-29

10.10. opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., vo štvrtok 12.10. bude písomné preskúšanie

Busy_bee_ikona.png ANJ - STANKOVIČOVÁ

17. 10. - opakovať vyznačené slovíčka z lekcie; naspamäť Uč 10 / pieseň; písomne: zošit - slovíčka 5x

19. 10. - xerox + opakovať vyznačené slovíčka

20. 10. - projekt podľa Uč 12 do zošita + naspamäť + opakovať slovíčka z lekcie + vo štvrtok previerka z viet a slovíčok


Adopcia na blízko

Tabuľka klasifikácie písomných prác,


ANIMACIA_sova.gif Týždenná domáca úloha

20.11. - 27.11.

MAT: geometria 8/2,3,4, 9 a 10 celá

SJL: Vybrané slová str. 14,15,16,17


Operácia orech a iné dedkoviny

Do piatka: po str. 11

1. Prečo mama chcela, aby išla babka do kúpeľov?

2. Prečo babka pochybovala, že to zvládnu?

3. Pod akou podmienkou mama pustila chlapcov?UČIVO PRE CHÝBAJÚCICH %C3%9Alohy_pre_chybajucich.gif

SJ učebnica online


Pondelok 20.11.  :

SJ: mykať, žmýkať, myslieť

MAT: geometria 6/3 a 7/1

PRI: opakovanie: les, liečivé a jedovatá byliny, huby


Utorok 21.11. :

SJ: vybrané slová myš, hmyz, mys, Myjava, PZ str. 19/7, 20/ zasmejme sa

MAT: geometria str.7/2,3 a 11 celá


Streda 22.11. :

SJ: vybrané slová: mýto, pomyje, priesmyk

MAT: geometria: 12/1,2 a 13/1,2

ČIT:

VLA: Rieka , DÚ: nájsť na mape a zapísať 3 minerálne pramene

Národné parky SR - [1]


Štvrtok 16.11.  :

MAT: geometria str: 4/2,3, 5/2, 3a,4, 6/1,2

SJ: šmýkať sa, priemysel, hmýriť sa, PZ 19/5,6


Piatok 3.11. :

SJ: v škole: Pracovný zošit 15/4,5, 16/ 7,8 a 17/9,10,11, prosím opakovať vybrané slová po B

MAT: v škole: pracovný zošit str. 33/ 1, 34/1, DÚ: dokončiť 34/2,3

ČÍT: robili sme čitateľský denník z knihy, doma dokončiť

1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu. Preto by bola škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie. V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené, nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme, rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv. prijímanie, je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť, je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko RIN je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB ich preskúša aj kňaz, ktorý má na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z RIN, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2. stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočka napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde (na Trnávke, Miletičke.....)

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme, môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež, ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš (v minulosti...rodičia detí).

 Na RIN deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stranový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili.  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak budete mimo BA a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď bude dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

Skrátená adresa tejto webovej stránky

2a.vdp.sk