Školský klub detí

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

Sklad:DSCN7733.JPG

Kontaktné telefónne číslo do ŠKD

+421 910 852 008

Základná charakteristika ŠKD

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2017/2018 navštevuje 281 detí z I. a II. stupňa základnej školy. Máme jedenásť oddelení, ktoré vedú kvalifikované vychovávateľky.

Vnútorný poriadok ŠKD

Výchovný program ŠKD

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 6,30 do 17,00. Za príchod žiaka do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 do 7:40(zimný čas) a od 6:30 do 7:30 hod.(letný čas), zodpovedajú rodičia. O 7:45 žiaci z rannej družiny odchádzajú do tried na vyučovanie.

Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD v školskom roku 2017/18 je 15 € na mesiac (75 € za polrok). Realizuje sa platbou na číslo účtu IBAN SK35 0200 0000 0000 4293 0062, kde do variabilného symbolu uvediete dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa, priezvisko a triedu dieťaťa. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

E-mailová adresa Školského klubu detí Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je skd@vdp.sk.

Telefonický kontakt: 0910/852 008

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Obsah organizovanej VMV tvoria činnosti:

 • odpočinkové a rekreačné
 • záujmové (estetická, pracovno-technická, športovo-dopravná, prírodovedná)
 • spoločenský prospešné a sebaobslužné
 • príprava žiakov na vyučovanie

Školský rok v ŠKD

 1. Privítanie naších najmenších prvákov pod názvom Pasovanie za rytierov ŠKD
 2. Mesiac úcty k starším – príprava krátkeho programu pre obyvateľov domova dôchodcov a odovzdanie vlastnoručne vyrobených darčekov
 3. Október – mesiac Ružencovej Panny Márie – povzbudiť a viesť žiakov k modlitbe sv. ruženca
 4. Október – korčuľovanie
 5. Advent – čas očakávania príchodu Ježiša Krista – povzbudzovať deti k účasti na sv. omšiach.
 6. Predvianočný jarmok v ŠKD
 7. Školský karneval – môžete si prezrieť video z tejto akcie na stránke: http://www.youtube.com/watch?v=z0PdKFN4qEI
 8. Besiedka ku Dňu rodiny
 9. Príprava detí na 1. sväté prijímanie
 10. Noc v škole - program pre prvý a druhý ročník
 11. Jún - plávanie, ŠvP
 12. Tematické dni

Fotogalérie školského klubu detí

Vo fotogalériách ŠKD obrazovými a zvukovými materiálmi dokumentujeme činnosť ŠKD. Spätne podopĺňame i archívne fotografické materiály z aktivít nášho ŠKD v predchádzajúcich školských rokoch.

Časopis ŠKD Vincentko

Náš školský klub detí vydáva svoj vlastný časopis! Volá sa Vincentko a v elektronickej podobe (PDF súbory) si ho môžete pozrieť tu:

Skrátená adresa tejto webovej stránky

skd.vdp.sk