Školská jedáleň

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search
Školská jedáleň po rekonštrukcii v lete 2008. Vymenené boli všetky stoly, stoličky, dlážka, okná na ulicu i okienka do kuchyne.
Zväčšiť
Školská jedáleň po rekonštrukcii v lete 2008. Vymenené boli všetky stoly, stoličky, dlážka, okná na ulicu i okienka do kuchyne.

Obsah

Telefónne číslo školskej jedálne

Sklad:Hlad.gif   (+421 2) 4342 1217

Emailová adresa školskej jedálne

Sklad:Hlad.gif   jedalen@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

Sklad:Hlad.gif   jedalen.vdp.sk

Personál školskej jedálne

Usmernenie vedúcej jedálne k záveru školského roka 2016/17

 • Prosíme rodičov o kontrolu platieb – musí ich byť 10 za celý školský rok.
 • Ak platili rodičia polročne, prosíme o kontrolu platieb aj za 2. polrok.
 • Informácie o preplatkoch/nedoplatkoch poskytne vedúca ŠJ aj telefonicky.
 • Ak si niekto prosí ponechať preplatok do budúceho školského roka, treba to mailom oznámiť vedúcej ŠJ.
 • Preplatky budú zúčtované a vrátené na účet v mesiaci júl 2017.
 • Preplatok do 10,00 € sa ponechá do počiatočného stavu na september 2017.
 • Ak prišlo ku zmenám v číslach účtov, treba to písomne nahlásiť vedúcej ŠJ.

Jedálny lístok

>>> Aktuálny jedálny lístok <<<

Aktuálny jedálny lístok si kedykoľvek môžete pozrieť na skrátenej webovej adrese menu.vdp.sk. Link Menu nájdete aj vľavo na spodnej navigačnej lište na titulnej školskej webstránke vdp.sk.

V školskom roku 2016/17 sa obedy vydávajú v dňoch vyučovania v čase 11:30 – 14:00. (Porovnaj Školský kalendár.)

Zápisný lístok do školskej jedálne

Prosíme odovzdať pani vedúcej jedálne vyplnený zápisný lístok na školský rok 2016/17 (formát PDF / DOC). Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia všetci stravníci, aj tí, ktorí sa už stravovali minulý školský rok. Zápisný lístok je možné odoslať aj na e-mailovú adresu jedálne: jedalen@vdp.sk.

Úhrada stravného

Stravné sa hradí iba prevodom cez banku. Odporúčame rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Platba by mala byť zaevidovaná do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca u vedúcej ŠJ. V prípade, že platba nebude včas na účte u vedúcej ŠJ, nebude možné stravu vydať. Upozorňujeme, že strava na september musí byť uhradená už v mesiaci august 2016.

Odporúčané sumy pre trvalé príkazy

Odporúčané sumy na úhradu stravného cez banku:

 • I. stupeň: 25,71 € (= 1,09 € x 19 dní = 20,71 € stravné + 5,00 € paušál) – I. stupeň sú žiaci ZŠ ročníkov 1.-4.
 • II. stupeň: 27,04 € (= 1,16 € x 19 dní = 22,04 € stravné + 5,00 € paušál) – II. stupeň sú žiaci ZŠ ročníkov 5.-9. + osemročné gymnázium ročníky 1.-4.
 • III. stupeň: 28,94 € (= 1,26 € x 19 dní = 23,94 € stravné + 5,00 € paušál) – III. stupeň sú žiaci štvorročného gymnázia + osemročné gymnázium ročníky 5.-8.

Upozorňujeme, že platby na stravu sa dajú uskutočniť aj polročne:

 • I. stupeň: 128,55 € (t. j. 257,10 € za školský rok)
 • II. stupeň: 135,20 € (t. j. 270,40 € za školský rok)
 • III. stupeň: 144,70 € (t. j. 289,40 € za školský rok)

Údaje k platbám

 • Číslo účtu (VÚB banka): 1201813758 / 0200 (IBAN SK21 0200 0000 0012 0181 3758)
 • Variabilný symbol: 20162017 (školský rok)
 • Konštantný symbol: 0968
 • Doplňujúce údaje (poznámky) / Správa pre prijímateľa: priezvisko stravníka, trieda (DÔLEŽITÉ!!!)
 • Obzvlášť dôležité je do správy pre adresáta uviesť priezvisko stravníka a triedu v prípade priamych vkladov v banke. Bez týchto údajov nemáme ako identifikovať, za koho bolo stravné uhradené, a platba nebude priradená stravníkovi.

Odhlášky

Odhlášky sú možné denne do 07:45 hod. Odhlásiť sa môžete telefonicky (43 4212 17) aj e-mailom (jedalen@vdp.sk). Môžete tiež odhlášku napísať na lístok a vhodiť do schránky pri dverách do kancelárie vedúcej jedálne. Odhláška po termíne 7.45 hod. už nie je akceptovaná na daný deň (ani keď je poslaná e-mailom).

V prípade odhlášky je odrátaná iba hodnota potravín (hodnota stravného lístka) bez paušálneho poplatku (vo výške 5,– €).

Koncoročné vyúčtovanie

Koncoročné vyúčtovanie prebehne v druhej polovici mesiaca júl 2017:

 • Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba (poprípade na iné číslo účtu, ak to rodič písomne nahlási vedúcej ŠJ).
 • Preplatky do hodnoty 10,00 € sa ponechávajú ako preplatok do počiatočného stavu na nasledujúci školský rok.
 • Nedoplatky budú riešené telefonickým / e-mailovým vyrozumením. Ak nedoplatok nebude uhradený, nebude jedáleň poskytovať v nasledujúcom školskom roku stravu pre dieťa.

Čipové kľúče

Čipový kľúč bude vydaný (potvrdený podpisom o prevzatí žiakom alebo rodičom) na celé obdobie štúdia na škole. Po skončení dochádzky bude povinnosťou žiaka čipový kľúč vrátiť vedúcej ŠJ.

Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči. Bez tohto kódu nebude možné stravu vydať. (Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče nie sú k dispozícii.)

V prípade straty čipového kľúča zaobstará žiak, prípadne rodič nový čipový kľúč na vlastné náklady (2,– €).

Rekonštrukcia školskej kuchyne v lete 2013

Po rekonštrukcii školskej jedálne v roku 2008 prišla cez letné prádzniny v roku 2013 na rad aj komplexná rekonštrukcia kuchyne. Bez obetavej pomoci zo strany rodičov našich detí by sa nám to nepodarilo!

Pozrite si správy a fotogalérie z brigád v mesiacoch jún až september 2013.